svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

มทร.อีสานจัดสอบออนไลน์ช่วงโควิดระบาด

นครราชสีมา - มทร.อีสาน จัดสอบออนไลน์ช่วงโควิดระบาด อธิการบดีฯ มั่นใจระบบรัดกุม มีประสิทธิภาพหลังปรับเปลี่ยนการสอน การมอบหมายงานเป็นออนไลน์ทั้งหมด ทุกวิทยาเขตก่อนหน้านี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือ มทร.อีสาน ได้ตระหนักในความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร จึงได้ประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 31 มกราคม 2564 โดยมีนโยบายให้ปรับเปลี่ยนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด รวมถึง กำหนดให้ดำเนินการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุม ซึ่งการสอบออนไลน์นี้ เป็นการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มกราคม 2564 โดยแต่ละคณะจะจัดสอบในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น การสอบออนไลน์ การมอบหมายงาน และการวัดผลด้วยรูปแบบอื่น ๆ


มทร.อีสานจัดสอบออนไลน์ช่วงโควิดระบาด


มทร.อีสานจัดสอบออนไลน์ช่วงโควิดระบาดทั้งนี้ มทร.อีสาน ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น และมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเป็นสำคัญ ได้มีการหารือเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์ในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อให้ทุกวิทยาเขตและทุกคณะได้มีการเตรียมตัว พร้อมทั้งแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนให้วางแนวทางรูปแบบต่าง ๆ ไว้รองรับอย่างทันท่วงทีทุกสถานการณ์ โดยขอให้ทุกวิทยาเขตและทุกคณะ เร่งดำเนินการตามที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ พร้อมกับแจ้งประสานไปยังอาจารย์ประจำรายวิชา ให้เตรียมพร้อมจัดสอบออนไลน์หรือรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสอบ การจัดสอบ ตารางสอบ และขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อทำความเข้าใจกับนักศึกษาสำหรับการสอบกลางภาครูปแบบใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด-19ซึ่งการสอบรูปแบบออนไลน์ มทร.อีสาน จะใช้ระบบ Learning Management System หรือ ระบบ LMS ของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาทำข้อสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://lms.rmuti.ac.th/index.php ซึ่งระบบ LMS เป็นมูเดิลที่ มทร.อีสาน สนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาใช้จัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning มาอย่างต่อเนื่อง ภายในระบบนี้มีองค์ประกอบและความสามารถที่หลากหลาย โดยเฉพาะระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบ ได้แก่ ระบบจัดการรายวิชา ระบบจัดการ ข้อมูลบทเรียน ระบบจัดการการสร้างเนื้อหารายวิชา ระบบจัดการเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ระบบจัดการข้อมูลผู้เรียน ระบบเครื่องมือช่วยจัดการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์และจัดกระบวนการเรียนรู้


มทร.อีสานจัดสอบออนไลน์ช่วงโควิดระบาดข้อดีของการสอบผ่าน LMS คือ สามารถเลือกรูปแบบการตั้งคำถามและการตอบคำถามให้เหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ ได้ อีกทั้งสามารถตั้งชุดคำถามที่สลับไปมาเพื่อลดการทุจริตในการสอบได้ด้วย ซึ่งเหมาะสมกับรูปแบบวิธีการสอบออนไลน์อย่างมาก รวมถึง เมื่อนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จแล้วจะสามารถทราบผลคะแนนสอบของตัวเองได้ทันที แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจะต้องเปิดกล้องระหว่างทำข้อสอบ โดยนักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบ google meet โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้อาจารย์ผู้คุมสอบสามารถชี้แจงรายละเอียดการสอบได้ และสามารถเห็นหน้าได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับการเข้าสู่ห้องสอบในรูปแบบปกตินั่นเอง เป็นระบบที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลโดยตรง


มทร.อีสานจัดสอบออนไลน์ช่วงโควิดระบาดและแม้ว่าการจัดสอบในรูปแบบออนไลน์ อาจจะมีข้อควรระวังอยู่บ้างในเรื่องของการทุจริต แต่ทางคณะได้มีการหารือและวางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมเพื่อลดปัญหาการทุจริต รวมถึง เรื่องระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษาบางรายที่มีปัญหา สามารถแจ้งอาจารย์คุมสอบหรืออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการสอบได้ ซึ่งทางอาจารย์ผู้สอนอาจอนุโลมให้นักศึกษาสอบย้อนหลังหรือสอบด้วยรูปแบบอื่นตามความเหมาะสม


มทร.อีสานจัดสอบออนไลน์ช่วงโควิดระบาด
มทร.อีสานจัดสอบออนไลน์ช่วงโควิดระบาด


ที่ผ่านมา การสอบผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาผ่านไปได้ด้วยดี โดยคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในบางหลักสูตรใช้รูปแบบวัดผลด้วยการมอบหมายงาน ซึ่งกำหนดเป็นการตอบคำถามแบบปรนัย ขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดสอบตามความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลได้จริง เพื่อให้นักศึกษาได้ประมวลความคิดและถ่ายทอดออกมาตามความรู้ความสามารถของตน โดยให้นักศึกษาส่งคำตอบกลับมายังอาจารย์ผู้สอนโดยตรง ส่วนหลักสูตรด้านการปฏิบัติการ ทางอาจารย์ผู้สอนให้เลื่อนการสอบออกไปก่อน และจะจัดสอบในภายหลังเมื่อสถานการณ์กลับมาสู่สภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขอให้นักศึกษาและบุคลากรได้ดูแลป้องกันตนเองอยู่เสมอ โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เว้นระยะห่างทางสังคม และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกลับมาเรียนในรูปแบบปกติเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายอีกครั้ง ผศ.ดร.วิโรจน์ฯ กล่าว.

มทร.อีสานจัดสอบออนไลน์ช่วงโควิดระบาด