ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

"แม่ฮ่องสอน"ตั้งเป้าลดไฟป่า 50 %

32 0
แม่ฮ่องสอนตั้งเป้าลดไฟป่า 50 %

แม่ฮ่องสอน -จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ปีนี้จุดความร้อน ผู้ป่วยจะต้องลดลงให้ได้ร้อยละ 50 เผย เผยเก็บใบไม้จากป่ามาสร้างรายได้ให้ชุมชนไม่น้อยกว่า 100 ตัน

วันที่ 13 มกราคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ณ บริเวณเรือนประทับแรม ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีกิจกรรมที่หลากหลาย


ประกอบด้วยการปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการทำแนวกันไฟ และกิจกรรมการเก็บเศษใบไม้ในพื้นที่โดยรอบเรือนประทับแรมท่าโป่งแดง มาอัดก้อนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมการเก็บใบไม้มาใช้ประโยชน์นั้น เป็นการนำเชื้อเพลิงมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน และเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเผาป่ามาสู่การใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน

โดยการดำเนินงานในปี 2564 เป็นการต่อยอดจากการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดต้นแบบที่สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง และปัจจุบันแนวทางดังกล่าวได้ขยายผลต่อเนื่องไปยังทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ในรูปแบบการ "ชิงเก็บ ลดเผา"

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการนำเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการสาธิตการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ทั้งการเก็บ ขนใบไม้ร่วงหล่นลงในพื้นที่ป่า นำมาเข้าเครื่องอัดใบไม้ และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ที่หลากหลาย การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการป่าไม้โดยทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า รวมถึงการสาธิตการนำใบไม้มาขึ้นรูปเป็นภาชนะ เพื่อเป็นแนวทางการสร้างรายได้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปี 2563 แม่ฮ่องสอนมีจุดความร้อนจากไฟป่ากว่า 20,000 จุด ทำให้เกิดหมอกควันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึง 75 วัน ทำให้มีผู้ป่วยจากหมอกควันมากกว่า 20,000 ราย จังหวัดได้ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้กำหนดให้เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด และได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการฯ ระดับจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในทุกระดับ

ในปี 2564 ได้ตั้งเป้าหมายพร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในทุกมิติ เช่น จุดความร้อนสะสม จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนพื้นที่เผาไหม้ จำนวนผู้ป่วย เที่ยวบินที่ถูกยกเลิก โดยทุกตัวชี้วัดต้องลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 50 ส่วนการเก็บเศษใบไม้นำมาใช้ประโยชน์หรือการ"ชิงเก็บ ลดเผา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของจังหวัดด้วย โดยกำหนดเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่า 100 ตัน ให้ดำเนินการครอบคลุมทุกอำเภอ

เรื่องโดย ทศพล บุญพัฒน์ | ภาพโดย ทศพล บุญพัฒน์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend