ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"บิ๊กป้อม"จี้กระทรวงแรงงานฯ ช่วยคนตกงานช่วง'โควิด'ระบาด

138 3
บิ๊กป้อมจี้กระทรวงแรงงานฯ ช่วยคนตกงานช่วงโควิดระบาด

รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ กำชับ กพร.ปช. เร่งนำนโยบายรวมไทยสร้างชาติ เร่งสร้างอาชีพช่วยคนว่างงาน ช่วงการระบาดขอวงเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

7 มกราคม 2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคอนเฟอเรนซ์ คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นรองประธาน ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นโยบายรวมไทยสร้างชาติ เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสและผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน ทุกระดับของสังคมมาร่วมกันวางแผนและทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวผ่านวิกฤตทั้งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิจที่ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก

รัฐบาลเล็งเห็นถึงทิศทางการพัฒนากำลังแรงงานในช่วงวิฤตนี้ จึงใช้กลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมกันบูรณาการและวางแผนการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อความเป็นเอกภาพในการพัฒนาแรงงาน ลดความซ้ำซ้อนและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้แรงงานมีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานให้แรงงานไทยสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง


ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) รายงานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ พ.ศ. ..... ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S curveร่างคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตลอดจนการส่งเสริมให้สถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของประเทศรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S curve และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปี 2564 - 2565

พลเอกประวิตร กล่าวต่อว่า ขอให้กระทรวงแรงงาน จัดให้มีการบูรณาการ การพัฒนากำลังคนของประเทศร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการ พัฒนาแรงงาน และประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) เพื่อให้การพัฒนากำลังคนของประเทศ มีความเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend