ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

"บิ๊กป้อม" หนุน พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นทะเบียนมรดกโลก

104 5

"พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี" หนุน พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เมืองโบราณศรีเทพ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย และเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน

วันที่ 17ธันวาคม 2563 เวลา 10.00พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกครั้งที่ 2/2563 โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีนางรวีวรรณ  ภูริเดช  เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พลเอก ประวิตร กล่าวชื่นชมต่อการดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆเพื่อผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและรับทราบ การจัดส่งผลการดำเนินงานเพิ่มเติมต่อศูนย์มรดกโลกเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกและกล่าวสนับสนุนการนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกเนื่องจากการเห็นว่าจะเป็นกลไกหนึ่ง ในการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติแล้ว และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยและเสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย  ด้านวัฒนธรรม โดยเพิ่มจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติอย่างเข้มแข็งนายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทส.  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินการผลักดัน การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ที่ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กุยบุรี เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน  และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  แม่น้ำภาชี ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก แหล่งที่ 6ของราชอาณาจักรไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแหล่งที่ 3ของราชอาณาจักรไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับคณะทูตประเทศสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกที่มีถิ่นพำนักอยู่ในไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงและสภาพพื้นที่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและกุยบุรี และที่ประชุมยังได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อผลักดันพื้นที่กลุ่มป่า   แก่งกระจานเป็นมรดกโลกตามที่คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาตินำเสนอ ซึ่ง ทส. จะได้ดำเนินการร่วมกับ กต.ต่อไป


ท้ายสุด พลเอก ประวิตร  กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการเพื่อผลักดันการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมหรือแหล่งมรดกทางธรรมชาติ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ว่านอกจากจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ ความรัก และความหวงแหนต่อแหล่งมรดกของท้องถิ่นแล้วยังทำให้แหล่งดังกล่าวเป็นที่รู้จักและสนใจในฐานะแหล่งท่องเที่ยวของประเทศที่ได้รับการยกย่องเป็นแหล่งมรดกโลกหรือแหล่งที่อยู่ระหว่างการเตรียมการยกระดับ และในสภาวะที่ภาคส่วนต่าง ๆได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์