ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 15 ราย

596 12
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด 15 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน 15 ราย .

9 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดังนี้...

ด้วยคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ในการประชุมครั้งที่ ๒๖๖-๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาคัดเลือกตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๑๕ ราย และได้นำรายชื่อดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้นำรายชื่อเสนอวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ และวุฒิสภาในคราวประชุม ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๑๕ ราย ดังนี้

๑. นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด อธิบดีศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๒. นายสุรเดช พหลภาคย์ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๓. นายวีระ แสงสมบูรณ์ อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๔. นายเสน่ห์ บุญทมานพ อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๕. นายสมิง พรทวีศักดิ์อุดม อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๖. นายอนุสรณ์ ธีระภัทรานันท์ อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๗. นายสมภพ ผ่องสว่าง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุ

๘. นายอนนท์ อดิเรกสมบัติ อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๙. นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๐. นางสาวกนิษฐา เชี่ยววิทย์ อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๑. นางสุมาลี ลิมปโอวาท อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๒. นางเสริมดรุณี ตันติเวสส อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๓. นายวิบูลย์ กัมมาระบุตร อธิบดีศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๔. นางดุษณีย์ ตยางคานนท์ อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๑๕. นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์ อธิบดีศาลปกครองยะลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นทั้ง ๑๕ รายดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามที่เสนอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend