svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ใช้ "สนามกอล์ฟ" เป็นสถานที่กักกันโรคของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

08 ธันวาคม 2563
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้ "สนามกอล์ฟ" เป็นสถานที่กักกันโรคของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

7 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่อง "หลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ(Golf Quarantine)" โดยมีรายละเอียดว่า
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
อาศัยอำนาจตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 เรื่องกำหนดองค์ประกอบของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ที่ 8/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่7) ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ข้อ 1 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสาร หรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (11) ได้กำหนดให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษ (special arrangement) ระหว่างหน่วยงานของรัฐของประเทศไทย กับต่างประเทศหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี ตามข้อเสนอและการตรวจสอบกลั่นกรองของคณะกรรมการเฉพาะกิจ ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่คณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวกำหนดโดยมีหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่องหลักเกณฑ์แนวทางการกำหนดสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ (Golf Quarantine)"ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้ "สถานกักกันในสนามกอล์ฟ (Golf Quarantine) หมายความว่าการกักกันตัวของนักกอล์ฟชาวต่างชาติรวมผู้ติดตามที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้ามาออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬากอล์ฟ (ออกรอบ) และทำกิจกรรมด้านสุขภาพพร้อมกับการกักกันตัวโดยทำกิจกรรมตามรายการจัดให้บริการที่กำหนดซึ่งได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยให้กิจการกอล์ฟ เป็นสถานที่กักกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) พร้อมกับการเล่นกีฬากอล์ฟ (ออกรอบ) และทำกิจกรรมด้านสุขภาพเป็นระยะเวลาตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด โดยชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างการทำกิจกรรมตามรายการจัดให้บริการที่กำหนด และกักกันตนโดยสมัครใจ"
ข้อ 4 ให้การกำหนดสถานที่กักกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
คลิกอ่านรายละเอียดและหลักเกณฑ์แนบท้ายทั้งหมดที่นี่

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ใช้ \"สนามกอล์ฟ\" เป็นสถานที่กักกันโรคของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ใช้ \"สนามกอล์ฟ\" เป็นสถานที่กักกันโรคของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

logoline