ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

กกจ.เผยขั้นตอนขอใบอนุญาตทำงานต่างด้าว MoU ต่อเนื่อง 4 ปี

231 8
กกจ.เผยขั้นตอนขอใบอนุญาตทำงานต่างด้าว MoU ต่อเนื่อง 4 ปี

อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยแนวทางดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่เข้ามาทำงานตาม MoU ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563- 31 ธันวาคม 2564 สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ ได้แล้วตั้งแต่ บัดนี้ 31 ธันวาคม 2564

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MoU)  ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 

1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไป เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อกระบวนการนำคนต่างด้าวจากต่างประเทศเข้ามาทำงานตาม MOU 

ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/ สถานประกอบการ  ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิของคนต่างด้าวที่จะได้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป จึงมีมาตรการให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติที่กล่าวมานี้ สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปเพื่อการทำงานได้อีกไม่เกิน 2 ปี

นายสุชาติฯ กล่าวว่า ขอความร่วมมือให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เริ่มดำเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการเอง เนื่องจากที่ผ่านมามีนายจ้าง/สถานประกอบการหลายรายนิยมดำเนินการในช่วงใกล้สิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มีผู้ใช้บริการจำนวนมากและไม่ได้รับความสะดวกสบายตามที่ต้องการ ซึ่งกรณีขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ เนื่องจากใบอนุญาตทำงานเดิมหมดอายุ ต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่การอนุญาตทำงานสิ้นสุด (ค่าคำขอ 100 บาท) และกรณีขอต่อใบอนุญาตทำงาน คนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างเดิมสามารถดำเนินการได้ภายใน 30 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุด 

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนต่างด้าวตามมติข้างต้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.คนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ กับสถานพยาบาลแห่งใดก็ได้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล เพื่อนำใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญาตทำงาน และขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ยกเว้นกิจการที่ไม่อยู่ในข่ายประกันสังคม หรือสิทธิประกันสังคมยังไม่เกิด ให้ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อซื้อประกันสุขภาพ 

2.คนต่างด้าวยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน/ขอรับใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  โดยนายทะเบียนจะพิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตทำงาน/คำขอรับใบอนุญาตทำงานไม่เกิน 2 ปี โดยคนต่างด้าวที่ต้องการขอใบอนุญาตทำงานใหม่ ใช้แบบฟอร์มคำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 แบบ บต. 25 ส่วนคนต่างด้าวที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (ใบอนุญาตทำงานยังไม่สิ้นอายุ)ใช้แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ แบบ บต. 30 พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

3.คนต่างด้าวยื่นขอรับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (Visa) ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียมคำขอ 1,900 บาท ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง" อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบต.25 และบต.30 ได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/alien  หรือนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 10  หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit  หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ซึ่งมีการจัดล่ามในภาษากัมพูชา เมียนมา และอังกฤษ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และแนะนำวิธีการดำเนินการ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์