ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯลำปางออกมาตรการเข้มข้นป้องโควิดทุกพื้นที่

67 0
ผู้ว่าฯลำปางออกมาตรการเข้มข้นป้องโควิดทุกพื้นที่

ลำปาง - ผู้ว่าฯลำปาง ออกมาตรการเข้มข้น 8 ข้อ ป้องกันโควิด-19 ระบาดในทุกพื้นที่ ย้ำให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด 1-31 ธ.ค.นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนร่วมฉลองคริสต์มาส-ปีใหม่ อย่างปลอดภัย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง มีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้กำหนดมาตรการเบื้องต้นในการเฝ้าระวังทุกพื้นที่จังหวัดลำปาง 

ประกอบกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 พิจารณากรณีพบชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านและติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 10 ราย โดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดในห้วงวันที่ 1-31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ดังนั้นทางจังหวัดลำปางจึงออกมาตรการดังนี้1.เฝ้าตรวจ เฝ้าระวังการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนในโดยให้ความสำคัญเร่งด่วนและความเข้มข้นในพื้นที่จังหวัดชายแดน ด้านภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ

2.ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ทุกระดับตรวจกำกับดูแลกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ เช่นห้างสรรพสิน ค้าโรงเรียน ร้านอาหาร สถานประกอบ การสถานบันเทิง สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว ให้มีความเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 มากขึ้น3.ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ

4.ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของรัฐที่ประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันหยุดราชการหรือไปในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองและรักษาวินัยในการป้องกันโรค หลีกเลี่ยงการพบปะสัมผัสกับบุคคลหรือเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก แออัดและที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น

5.ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ หากแรงงานต่างด้าวประสงค์หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาในวันหยุดราชการหรือไปในพื้นที่เสี่ยงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองและรักษาวินัยในการป้องกันโรคหลีกเลี่ยงการพบปะสัมผัสกับบุคคลหรือเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก แออัดและที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น

6.ให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดงานประเพณีหรืองานประจำปี กำกับดูแลผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด คือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น และใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ โดยการสร้างการรับรู้ความเข้าใจในการขอความร่วมมือนี้

7.ให้อำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้กลไกการบริหารราชการในพื้นที่แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ช่วยกันสอดส่องดูแลติดตามและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน / ชุมชน และบุคคลที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อซักถามและให้คำแนะนำมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 หากสงสัยหรือพบอาการป่วยให้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อเข้ารับการรักษาและประเมินอาการว่าเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ หากเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกำหนด รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการขอความร่วมมือภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ทั้งผู้ให้บริการผู้ใช้บริการผู้จัดกิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผัสบ่อย เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นและใช้แพลตฟอร์มไทยชนะในการเข้าออกสถานที่สาธารณะ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นเท่านั้นขอให้ระมัดระวังมิให้เกิดความตระหนกจากการดำเนินการ8.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัด รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยหรือแจกจ่ายหน้ากากอนามัย ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางและสถานีรถไฟนครลำปาง

เรื่องโดย ประทีป นันทะผาบ | ภาพโดย ประทีป นันทะผาบ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend