ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

เทพศิรินทร์ - หอวัง ออกประกาศ​ หากไม่อยากแต่งชุดนักเรียน​ จะประสานหน่วยงานเพื่อดูแลจนจบหลักสูตร

59.88K 514
เทพศิรินทร์ - หอวัง ออกประกาศ​ หากไม่อยากแต่งชุดนักเรียน​ จะประสานหน่วยงานเพื่อดูแลจนจบหลักสูตร

โรงเรียนเทพศิรินทร์ - หอวัง ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เผยหากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ เรื่องการแต่งกาย ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้

จากกรณีม็อบนักเรียนเลว นัดชุมนุมภายใต้กินกรรม ใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมาและมีหลายโรงเรียนที่พบ เด็กนักเรียนใส่ไปรเวทไปโรงเรียน ล่าสุดทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ - หอวัง ได้ออกประกาศข้อบังคับเรื่องการแต่งตัวและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีข้อความระบุดังนี้....

ประกาศโรงเรียนหอวัง

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติชัดเจนและให้การปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสม อาศัยอำนจระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนหอวังกับผู้ปกครองนักเรียน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIDD-19) โรงเรียนหอวัง จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ดังนี้

๑. ให้นักเรียนเข้า - ออก โรงเรียน ทางประตูรับเสด็จ (ถนนหอวัง) ประตูเดียว

๒. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้ปกครอง เข้ามาในบริเวณโรงเรียน (ยกเว้นมาติดต่อราชการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว)

๓. ครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้าที่ ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น.

๔. ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน

๕. ดูแลการแต่งกายของนักเรียนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนหอวัง

๖. กรณีที่พบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบ/แนวปฏิบัติ ข้อตกลงของโรงเรียน ครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน ปฏิบัติดังนี้

๖.๑ ให้ครูที่พบนำนักเรียนไปที่หอประชุมโรงเรียน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียน

๖.๒ แจ้งผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๖.๓ ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่ยืนยัน รับรองข้อมูล ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้

ทั้งนี้ ขอให้ครูทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน


ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓เพื่อให้การดูแลนักเรีนป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติชัดเจนและให้การปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วยความเหมาะสมอาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนเทพศิรินทร์กับผู้ปกครองนักเรียน และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ จึงกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับครูในการดูแลนักเรียน ดังนี้

๑. ให้นักเรียนเช็คชื่อมาเรียนโดยผ่านประตูดิจิตอลเกต

๒. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอก และ/หรือ ผู้ปกครอง ขึ้นบนอาคารเรียน(ยกเว้นมาติดต่อราชการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว)

๓. ครูเวรประจำวันปฏิบัติหน้ที่ ตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐น.

๔. ดำเนินการตามมาตรคาควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙(COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน

๕. ดูแลการแต่งกายของนักเรีนให้อยู่ในเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์

๖. กรณีที่พบนักเรียนแต่งกายไม่เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติ/ข้อตกลงของโรงเรียนครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา หรือครูผู้สอน ปฏิบัติดังนี้

๖.๑ ให้ครูที่พบนำนักเรียนไปที่ห้องกิจการนักเรียน เพื่อรับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักเรียน

๖.๒ แจ้งผู้ปกครองและเชิญผู้ปกครองมารับทราบ เพื่อร่วมหาแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๖.๓ ในกรณีนักเรียนไม่สามาถปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียนได้ให้นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อยืนย้ รับรองข้อมูล ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะประสานจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาจนจบหลักสูตรได้

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend