ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

มทส.จับมืออสส.ส่งเสริม-ถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการปชช.

150 8
มทส.จับมืออสส.ส่งเสริม-ถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการปชช.

มทส.โคราช จับมือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ตอบโจทย์การส่งเสริมพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้บริการประชาชน ยึดถือประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

1 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร  พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี ดร.ณิรวัฒน์  ธรรมจักร รองผู้อำนวยการเทคโนธานี ฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม นายสมิทธิ  ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) รักษาการแทน ผอ.อสส. และนายณรงวิทย์  ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมารักษาการในตำแหน่ง ผอ.สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงด้านการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อบริการประชาชนและส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพ ยึดถือประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ อธิการบดี มทส. เปิดเผยว่า เป้าประสงค์ของการบันทึกข้อตกลง เพื่อให้สอดรับกับภารกิจ มทส. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการปรับแปลงถ่ายถอดและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีเทคโนธานี เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกบริการสู่สังคม เพื่อให้องค์ความรู้ทางวิชาการที่สั่งสมจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนงได้ถูกเชื่อมประสานผ่านสำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ


ทั้งนี้ มทส. และ อสส. ได้ประสานความร่วมมือโดยส่งเสริมการพัฒนาความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ข้อมูลทางวิชาการ งานบริการวิชาการด้านเทคโนโลยี การร่วมพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการจัดแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมกิจกรรม การจัดกิจกรรมรวมทั้งนิทรรศการถ่ายทอดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยี รวมทั้งผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ด้านนายสมิทธิ กรรมการ อสส.กล่าวว่า กรอบความร่วมมือระหว่าง มทส.กับ อสส.ได้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและนำมาซึ่งความทันสมัยและความเข้มแข็งด้านวิชาการ การจัดการแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร การสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจหลักของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมุ่งหวังผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

เรื่องโดย เกษม ชนาธินาถ | ภาพโดย เกษม ชนาธินาถ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์