ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ทุบสถิติใหม่ เลิกจ้างกว่า 2 แสน ส่งผลผู้ประกันตนเตะ 5 แสน

314 8
ทุบสถิติใหม่ เลิกจ้างกว่า 2 แสน ส่งผลผู้ประกันตนเตะ 5 แสน

ภาคเศรษฐกิจส่งสัญญาณอ่อนแอ จากจำนวนผู้ประกันตน หรือว่างงาน 487,980 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 183.03% ขณะที่ถูกเลิกจ้าง 242,114 คน พุ่งแล้ว 838.35% รวมถึงการจ้างต่างด้าว ประมาณ 2.4 ล้านคนเท่านั้น ซึ่งหดตัว หรือติดลบกว่า 21%

30 พฤศจิกายน 2563 ข้อมูลจาก รายงานเศรษฐกิจแรงงาน ประจำเดือน ก.ย. 2563 โดยกองเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุว่า การจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือน ก.ย. 2563 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,093,914 คน มีอัตราการหดตัวร้อยละ -5.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,687,597 คน) และมีอัตราการหดตัวร้อยละ -0.21 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,117,083 คน)

โดยการว่างงาน เดือนกันยายน 2563 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมจำนวน 487,980 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 183.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา(จำนวน 172,412 คน) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 12.18 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 435,010 คน)ทั้งนี้ อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนกันยายน 2563 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ก.ย. 62 ร้อยละ 1) และลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.9  

ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมระหว่างปี 2539-2563 พบว่า ก่อนหน้านี้สถิติผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมเคยสูงสุดที่เดือน มิ.ย. 2552 จำนวน 188,986 คน ต่อมาถูกทำลายสถิติเมื่อเดือน เม.ย. 2563 ที่ 215,652 คน และเดือน พ.ค. 2563 ที่จำนวน 332,060 คน เดือน มิ.ย. 2563 ที่จำนวน 395,693 คน ก.ค. 2563 ที่จำนวน 410,061 คน ส.ค. 2563 ที่จำนวน 435,010 คน ล่าสุดสถิติ 487,980 คน ณ เดือน ก.ย. 2563 นี้ก็ได้กลายเป็นสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในรอบปี 2563

ตรวจสอบข้อมูล สถิติการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม ปี 2539 - 2563 ได้ที่นี่

- ลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างเดือนกันยายน 2563 มีจำนวน 242,114 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 838.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 25,802 คน) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 9.89 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 220,324 คน) 

- แรงงานต่างด้าว คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร เดือนกันยายน 2563มีจำนวน 2,424,490 คน มีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -21.56 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน3,090,825 คน) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.77 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 2,382,306 คน)  

- ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว เดือนกันยายน 2563 มีจำนวน3,290 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 449.25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 599 คน)และมีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -28.94 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 4,630คน) 

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม (ไม่นับรวมกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย) ข้อมูลจากกองวิจัยและพัฒนา สำนักงานประกันสังคม2. ข้อมูลผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว (นับรวมกรณีว่างงานจากการลาออก, เลิกจ้าง, สิ้นสุดสัญญาจ้าง และเหตุสุดวิสัย) ข้อมูลจากสำนักสิทธิประโยชน์ สำนักงานประกันสังคม3. ยังไม่ได้รับข้อมูลผู้ประกันตน มาตรา 33 รายอุตสาหกรรม ประจำเดือนกันยายน จากสำนักงานประกันสังคม4. ข้อมูลอัตราการว่างงาน จากสำนักงานสถิติแห่งชาติข้อมูลล่าสุดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 


1. สถานการณ์การจ้างงาน เดือนกันยายน 2563 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11,093,914 คนมีอัตราการหดตัวร้อยละ -5.08 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 11,687,597 คน) และมีอัตราการหดตัวร้อยละ -0.21 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 11,117,083 คน)

2. สถานการณ์การว่างงานผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม (สำนักงานประกันสังคม : SSO)

2.1 จำนวนผู้ว่างงานเดือนกันยายน 2563 จำนวน 487,980 คน- %YoY (กันยายน 2563 เทียบกับ กันยายน 2562) 183.03 %- %MoM (กันยายน 2563 เทียบกับ สิงหาคม 2563) 12.18 %2.1 จำนวนผู้ว่างงานเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 435,010 คน- %YoY (สิงหาคม 2563 เทียบกับ สิงหาคม 2562) 136.05 %- %MoM (สิงหาคม 2563 เทียบกับ กรกฎาคม 2563) 6.08 %

เดือนกันยายน 2563 มีผู้ว่างงานจำนวน 487,980 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 183.03 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 172,412 คน) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 12.18เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 435,010 คน) ทั้งนี้ อัตราการว่างงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติเดือนกันยายน 2563 พบว่าอยู่ที่ร้อยละ 1.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ก.ย. 62 ร้อยละ 1)แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.9

3. สถานการณ์การเลิกจ้าง เดือนกันยายน 2563 มีผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้างจากสำนักงานประกันสังคม มีจำนวน 242,114 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 838.35 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 25,802 คน) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 9.89 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 220,324 คน)

4. สถานการณ์แรงงานต่างด้าว เดือนกันยายน 2563 คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร มีจำนวน 2,424,490 คนมีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -21.56 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา (จำนวน 3,090,825 คน)และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.77 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (จำนวน 2,382,306 คน)

ผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าวเดือนกันยายน 2563 มีผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานของผู้ประกันตนต่างด้าว จำนวน3,290 คน มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 449.25 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา(จำนวน 599 คน) และมีอัตราการหดตัวอยู่ที่ร้อยละ -28.94 เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์