ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

"บิ๊กป้อม"มอบ บจธ.จัดหาที่ดินให้ชาวบ้าน

194 5
บิ๊กป้อมมอบ บจธ.จัดหาที่ดินให้ชาวบ้าน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กล่าวว่า บจธ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ จะดำเนินการในพื้นที่ของเอกชนในรูปแบบของโฉนด ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบกลุ่มและยังช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินรายบุคคล ทุกโครงการจะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้พึ่งพาตัวเองได้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า บจธ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน ของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมบูรณาการกับ บจธ.ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เนื่องด้วยบจธ. ถือเป็นหน่วยงานรัฐอีกรูปแบบหนึ่งที่มีภารกิจที่ช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน นอกเหนือจากหน่วยงานรัฐบางหน่วยที่ดำเนินการในพื้นที่ของรัฐอยู่แล้ว โดย บจธ. จะดำเนินการในพื้นที่ของเอกชนในรูปแบบของโฉนด ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบกลุ่มและยังช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินรายบุคคล  ทุกโครงการจะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้พึ่งพาตัวเองได้ ให้ความรู้ในการทำเกษตร ร่วมคิดร่วมทำ รวมทั้งสนับสนุนเรื่องสาธารณูปโภค และการตลาด เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างครบวงจร  โดยให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของที่ดิน ส่งเสริมฝึกอบรมให้สมาชิกได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


ภารกิจ บจธ. ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้ยากจนทั่วประเทศ ทั้งช่วยป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ และดำเนินการโครงการนำร่องโฉนดชุมชน 5 พื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี และโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ซึ่งดำเนินการไปแล้วล่าสุดรวมทั้งหมด  4,500 กว่าไร่เกษตรกรกว่า 1,200 ครัวเรือน 

ที่ผ่านมา บจธ. ได้เข้ามาช่วยเหลือให้เกิดการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยที่ผ่านมา บจธ. ได้มีการประชุมขี้แจงภารกิจตามนโยบายพล.อ.ประวิตรฯที่ต้องการให้ช่วยเหลือประชาชนครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งได้ทำไปแล้วในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน และตั้งเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 และจะประชุมบูรณาการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน กับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางทั้ง 22 จังหวัด ให้เสร็จในเดือนธันวาคมนี้

ซึ่งที่ผ่านมา บจธ. ได้ลงพื้นที่ชี้แจง และบูรณาการความร่ ผ่านช่องทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนและรับเรื่องขอความช่วยเหลือ ก่อนส่งมาที่ บจธ. โดยจังหวัดในภาคกลางที่ได้ลงพื้นที่มาแล้ว 16 จังหวัด อาทิ  จังหวัด นนทบุรี. สมุทรปราการ. ปทุมธานี. สมุทรสาคร และอื่นๆ

พล.ต.อ เฉลิมเกียรติ กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน เกษตรกรต้องมีความเข้าใจในการทำเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในหลักของการทำอาชีพเกษตรกรรม ถ้าให้พออยู่พอกินได้เกษตรกรต้องสามารถทำเกษตรแบบไม่ต้องซื้อ วัตถุดิบในการทำเกษตรกรรมต้องหาได้จากที่ดินของตนเอง สามารถเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช แบบเป็นระบบนิเวศน์ พืชและสัตว์สามารถเลี้ยงดูกันเองได้ มีวิธีการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน และบนดินของตนเองอย่างเป็นระบบโดยไม่พึ่งพาภาครัฐ ซึ่ง บจธ. จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งความหวังว่าจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและหนี้สินของเกษตรกรในจังหวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจัดสรรที่ดินให้คนที่เข้าไปอยู่นั้นมีกิน มีความรู้ ใช้กระบวนการในการปรับ mindset ให้เกษตรกรเข้าใจหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อสามารถมีชีวิตและรายได้ที่ดีแล้วก็สามารถส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend