ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ก.คลัง พบไทยมี "หนี้สาธารณะ" พุ่ง 7.8 ล้านล้านบาท

6.07K 183
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ก.คลัง พบไทยมี หนี้สาธารณะ พุ่ง 7.8 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 ก.ย. 63 พบไทยมียอดหนี้สาธารณะคงค้างทั้งสิ้นกว่า 7.8 ล้านล้านบาท .

27 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรายการการกู้เงินและค้้าประกัน ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 16 วรรคสอง กำาหนดให้กระทรวงการคลังสรุปรายงานสถานะของหนี้สาธารณะและประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวันหลังจากวันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงหนี้สาธารณะที่เกิดจากการกู้เงินและค้้าประกัน ณ วันสิ้นเดือนดังกล่าว รวมทั้งรายการการกู้เงินและค้้าประกันที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ตามลำดับ

กระทรวงการคลังขอรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และรายการการกู้เงินและค้้าประกัน ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 ดังนี้

1. รายงานสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีจำนวน 7,848,155.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.34 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)โดยเป็นหนี้รัฐบาล จำนวน 6,734,881.76 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ จำนวน 795,980.29 ล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงิน ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และธุรกิจประกันสินเชื่อ (รัฐบาลค้ำประกัน)จำนวน 309,472.36 ล้านบาท และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ จำนวน 7,821.47 ล้านบาท


2. รายการการกู้เงินและค้ำประกันระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 (แผนฯ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ซึ่งภายหลังการปรับปรุงแผนฯครั้งที่ 2 ทำให้วงเงินรวมในแผนฯ ที่จะบริหารจัดการมีจำนวนทั้งสิ้น 2,991,574.40 ล้านบาทโดยในระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 กระทรวงการคลังและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้ เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,532,464.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.23 ของแผนฯ

อ่านรายละเอียดประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานสถานะหนี้สาธารณะ ได้ที่นี่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend