ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบตั้ง "บอร์ดตั๋วร่วม"

1.80K 8
ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบตั้ง บอร์ดตั๋วร่วม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ให้ตั้งบอร์ดนโยบายตั๋วร่วม รวม 17 คน มีรมว.คมนาคมเป็นประธาน เพื่อเพิ่มความสะดวก-ประหยัดการเดินทางระบบขนส่งมวลชน

27 พฤศจิกาบน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ.2563  ในราชกิจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 277 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ลงนามระเบียบฉบับดังกล่าว และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยที่ในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐผู้ให้บริการขนส่ผู้โดยสารโดยระบบขนส่งสาธารณะมีหน่วยงานที่ดำเนินการหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสารแยกจากกันทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะผู้ซึ่งต้องเดินทางเชื่อมต่อกันในหลายระบบขนส่ง ไม่ได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสาร สมควรกำหนดให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ หรือค่าโดยสาร ของระบบขนส่งสาธารณะที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐให้เป็นระบบตั๋วร่วม เพื่อให้การบริการขนส่งสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ มีความสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ระเบียบกำหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการนโบายระบบตั๋วร่วม" เรียกโดยย่อว่า "คนต."ประกอบด้วย

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ

(2) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัตกระทรวงคมนาคม ปลัตกระทรวงมหาตไทย เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการขนส่งทางราง อธิบดีกรมเจ้าท่า เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

(3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการเงิน ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อระบบตั๋วร่วม จำนวนไม่เกิน 4 คน

ให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร แต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานจำนวน 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend