ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

250 14
พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน 78 กองทุน ช่วยเป็นหูเป็นตา ให้ทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ไม่ให้คนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใหม่ เพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน และร่วมกันขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้มแข็งต่อไป

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2563 ที่อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับเงินขวัญถุง ระหว่างปี 2556-2560 จำนวน 78 กองทุน พร้อมด้วย นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.อเนก สระทองอยู่ รรท.ผกก.เมืองปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้ เพื่อให้กองทุนแม่ของแผ่นดินได้มีพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไว้ใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ถูกต้องสมพระเกียรติ ภายในงานได้จัดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งการจัดนิทรรศการของกองทุนแม่ของแผ่นดิน


นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายน 2546 จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จแปรพระราชฐาน เพื่อทรงงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระองค์ได้ทรงพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานกับ เลขาธิการ ป.ป.ส. ซึ่งต่อมาสำนักงาน ป.ป.ส. ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแกนนำภาคประชาชน เห็นควรนำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาเป็น "ทุนตั้งตัน" และสำนักงาน ป.ป.ส. นำงบประมาณมาสมทบเรียกว่า "กองทุนแม่ของแผ่นดิน" และเรียกชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับกองทุนว่า"หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน" และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นครั้งแรก จำนวน 672 หมู่บ้าน/ชุมชน การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี ได้มีการขับเคลื่อน กิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบัน ครบ 15 ปี มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยและรับพระราชทานเงินขวัญถุง ทั้งประเทศ รวม 23,399 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 82,127 หมู่บ้าน โดยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีหมู่บ้านที่จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน 343 หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาล จำนวน 91 ชุมชน

โดยมีกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน คือ คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ระดับจังหวัด อำเภอ หมู่บ้านและชุมชน ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงาน ปปส. ภาค 1 เป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงสนับสนุนการดำเนินงาน ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานีมีศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 2 แห่ง มีทีมวิทยากรกระบวนการระดับจังหวัด ทำหน้าที่สร้างความเข้าใจในแนวทางวิธีการซ่อมสร้างเสริมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินและขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลให้เกิดรูปแบบการทำงานที่ดีสู่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นต่อไป

โดยพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในวันนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนพันปีหลวง ในโอกาสวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งได้รับประราชทานเงินขวัญถุงระหว่างปี 2556-2560 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 78 หมู่บ้าน/ชุมชน จะได้รับมอบพระฉายาลักษณ์ไว้ประจำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อประกอบกิจกรรม ทำความดีสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อสนองพระราชปณิธาน เป็นพลังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งฟื้นฟูทุนทางสังคมและเสริมสร้างศักยภาพของราษฎร โดยพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานบนสภาพของมิติทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ และเสริมสร้างและยึดโยงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นหลักชัยของราษฎรในการสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและนำความสงบสุขสู่หมู่บ้านชุมชน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สำคัญในการช่วยเป็นหูเป็นตา ให้ทางราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ไม่ให้คนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใหม่ เพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชน และร่วมกันขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้มแข็งต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend