svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ใช้สิทธิจ้างงานคนพิการ ม.35 ลงทะเบียน'กรมจัดหางาน' ก่อนสิ้นปี

24 พฤศจิกายน 2563
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

รัฐมนตรีแรงงาน 'สุชาติ ชมกลิ่น' เผย กรมจัดหางาน เปิดโอกาสให้นายจ้าง สถานประกอบการ ยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 ตั้งแต่บัดนี้ 31 ธ.ค.2563 เพื่องานจำหน่ายสินค้า บริการ รับงานจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกอบอาชีพและรับความช่วยเหลืออื่นใด หลังรอบปีที่ผ่านมา หางานให้คนพิการ ตาม ม.33 สร้างรายได้แล้วกว่า 18 ล้านบาท

24 พฤศจิกายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา (ตุลาคม 2562 กันยายน 2563) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ สามารถบรรจุงานให้คนพิการ ตามมาตรา 33 ทั้งสิ้น 1,806 ราย ก่อให้เกิดรายได้ต่อปี 18,199,000 บาท
รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาส กำหนดให้มีมาตรการดูแลคนทุกช่วงวัย กลุ่มเปราะบาง คนพิการอย่างเหมาะสม ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามนโยบายมาโดยตลอด ด้วยกรมการจัดหางานมีภารกิจส่งเสริมการมีงานทำให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการที่ประสงค์จะทำงาน เพื่อสร้างโอกาสแก่คนพิการ มีงาน มีอาชีพ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
โดยในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สามารถบรรจุงานคนพิการทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้
1.ระดับประถมศึกษา (พนักงานรักษาความปลอดภัย ทำความสะอาด ดูแลสวน) จำนวน 615 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาท2. ระดับมัธยมศึกษา (เจ้าหน้าที่คลังสินค้า พนักงานบริการ) จำนวน 809 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9,000 บาท3. ระดับปวช. (พ่อครัว พนักงานต้อนรับ) จำนวน 82 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,500 บาท4. ระดับปวส./อนุปริญญา (เสมียน พนักงานบริการ) จำนวน 148 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,500 บาท 5.ปริญญาตรี (ผู้จัดการเฉพาะด้าน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ช่างเทคนิค) จำนวน 152 คน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,806 คน จากผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนหางาน 2,161 คน สร้างรายได้ต่อปีรวม 18,199,000 บาท

ใช้สิทธิจ้างงานคนพิการ ม.35 ลงทะเบียน\'กรมจัดหางาน\' ก่อนสิ้นปี


ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า สำหรับคนพิการที่ยังไม่ได้รับการบรรจุตามมาตรา 33 เนื่องจากไม่พร้อมทำงานในสถานประกอบการ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เพื่อรับสิทธิในสัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ รับงานจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกอบอาชีพและรับความช่วยเหลืออื่นใด โดยมีกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานรับเรื่องการขอใช้สิทธิของคนพิการ และรับเรื่องยื่นให้สิทธิตามมาตรา 35 จากนายจ้าง/สถานประกอบการ ซึ่งเปิดรับแจ้งตั้งแต่บัดนี้ 31 ธันวาคม 2563
"มีหลักเกณฑ์ว่า การจัดทำสัญญาขอใช้สิทธิของทั้งสองฝ่ายเป็นไปโดยสมัครใจ มูลค่าของสัญญาไม่น้อยว่า 112,420 บาทต่อปี และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน จากการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา มีคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมาใช้บริการขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 14,400 ราย ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 จำนวน 14,390 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.9" อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

สำหรับคนพิการที่ต้องการหางาน และสถานประกอบการที่มีความประสงค์จะจ้างคนพิการเข้าทำงานสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

logoline