ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

"ในหลวง" ทรงงานเบื้องหลัง สืบสานโครงการ "รัชกาลที่ ๙"

1.34K 144
ในหลวง ทรงงานเบื้องหลัง สืบสานโครงการ รัชกาลที่ ๙

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงงานอยู่เบื้องหลัง แบบค่อยเป็นค่อยไปในหลายอย่าง เพื่อสืบสานและรักษาต่อยอด โครงการต่างๆ ของในหลวง ร. ๙ .

ในหลวงทรงให้ความสำคัญกับการป้องกัน มากกว่าการแก้ไขปัญหา ด้วยทรงตระหนักว่า คลองแต่ละคลองมีอายุมิใช่น้อย และที่สำคัญมีประชาชนอาศัยอยู่ริมคลองเป็นจำนวนมากตามวิถึไทยที่มาแต่ดั่งเดิม การพัฒนาคูคลองให้มีสภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พระองค์ได้ทรงงาน ศึกษาข้อมูลคลองอย่างละเอียด และมอบให้หน่วยราชการในพระองค์ บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ช่วยกันขุดลอกคูคลอง ปรับภูมิทัศน์ใหม่มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จนบัดนี้ เรามีคลองสวย น้ำใส เป็นแหล่งพักผ่อนได้ ไม่ต่ำกว่า ๑๒ คลอง ประกอบด้วย

๑. คลองคูเมืองเดิม

๒.คลองหลอดวัดราชนัดดา

๓. คลองหลอดวัดราชบพิธ

๔. คลองบางลำพู

๕. คลองผดุงกรุงเกษม

๖. คลองวัดตรีทศเทพ

๗. คลองวัดสังเวช

๘. คลองหลอดวัดราชนัดดา

๙. คลองหลอดวัดราชบพิธ

๑๐. คลองเปรมประชากร

๑๑. คลองแสนแสบ

๑๒. คลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ สืบสาน รักษา ต่อยอด


๒. นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ปัญหาเรื่องสายไฟและสายสื่อสาร ของแต่ละหน่วยงานที่ไม่สามารถบูรณาการการใช้งานร่วมกันได้ มีความพยายามแก้ไขและจัดระบบมานานมาก แต่ดำเนินการไม่สำเร็จ นับตั้งแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้เริ่มจัดระเบียบ นำสายลงใต้ดิน เริ่มที่ถนนราชดำเนิน หลังจากนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในถนนสายหลัก และทยอยทำในต่างจังหวัดฯ

๓. พัฒนาแหล่งน้ำ สืบสานและต่อยอดโครงการ พัฒนาโครงการพระราชดำริ จ.จันทบุรี พัฒนาแหล่งน้ำกว่า ๑๑๖ โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำในพระราชดำริ ๒๕ โครงการ

๔. จัดระเบียบ สร้างวินัย พระองค์ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องระเบียบวินัยมาก ด้วยทรงเห็นว่าการมีวินัยเป็นพื้นฐานที่สะท้อนถึงสังคมและประเทศชาติ จึงมีการปลูกฝั่งตั้งแต่ด็กและต่อยอดสร้างระเบียบให้ยั่งยืน จัดที่พักพิงให้คนเร่ร่อน สร้างเลนจักรยานสำหรับผู้ปั่นจักรยาน เพื่อความปลอดภัยและปลูกฝังวินัยจราจรตั้งแต่เด็ก ดังจะเห็นได้จากการจัดงานอุ่นไอรัก จะมีมุมสร้างวินับจราจรสำหรับเด็ก ทรงมีแนวคิดให้คนไทยมีน้ำใจแบ่งปันการใช้ถนนร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Share The Road

๕. สาธารณสุข ห่วงใยประชาชน ด้วยทรงตระหนักดีว่า การออกกำลังกาย เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น จึงทรงเป็นต้นแบบรณรงค์ให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี อีกทั้งยังสร้างวินัยและความสามัคคี โดยทรงนำกิจกรรมปั่นจักรยานทั่วประเทศ สร้างเลนสำหรับปั่นจักรยาน เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยหันมาออกกำลังกายมากขึ้น

ขณะเดียวกันในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ท่านทรงให้การช่วยเหลือ ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล ๒๗ แห่ง ช่วยโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและโรงพยาบาลศิริราช และพระราชทานรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยเคลื่อนที่

๖. พระบารมีแผ่ไปถึงทุกที ดูแลทั่วถึง ทั่วไทย ด้วยทรงตระหนักดีว่าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สิ่งสำคัญคือการให้บริการประชาชนในการรถตรวจเชื้อโควิด ท่านจึงเคลื่อนที่พระราชทานรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยเคลื่อนที่จำนวน ๑๓ คัน ให้กระทรวงสาธารณสุข ใช้สำหรับวิ่งไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังพระราชทานเครื่องบินเล็กลาดตระเวน ๓ ลำให้กองทัพบกสำหรับช่วยเหลือประชาชน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือ ๑๓ หมูป่า ทำให้สามารถบูรณาการและระดมทุกหน่วยไปช่วยเหลือ ตั้งหน่วยเคลื่อนที่พระราชทาน รถพยาบาลกู้ชีพ ศูนย์แพทย์ชายแดนใต้ พัฒนาสร้างนวัตกรรมตรวจเชื้อโควิดร่วม SCG และเครื่องเป่าลมดับไฟป่า

๗. ภูมิใจในชาติ สร้างสังคมมิสุข รักษาเอกลักษณ์ไทยล้ำค่า ทรงเจริญรอยตามวัฒนธรรมโบราณราชประเพณีไทย ส่งเสริมให้คนไทยหันมาแต่งกายชุดไทยได้อย่างภาคภูมิใจ จุดประกายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

๘. ส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษา ฟื้นฟูโรงเรียน การศึกษา ที่ประสบอุทกภัย ดูแลอย่างทั่วถึง อาทิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ทุรกันดาร และพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ให้มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา

๙. พัฒนาคน รักษาธรรมชาติ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ลดความขัดแย้งคนกับช้าง ด้วยการพัฒนาแหล่งอาหารของช้างและสัตว์ป่า ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้ ต่อยอดโครงการหลวง ฟื้นชีวิตชาวป่าละอู

๑๐. บารมีปกเกล้าชุมชนอยู่ติดชายแดน สร้างหมู่บ้านต้นแบบตามแนวชายแดนให้ชุมชนอยู่ติดชายแดนที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

๑๑. พัฒนาสังคมเพื่อการเปลี่ยนแปลง สร้างศูนย์อพยพให้ชาวบางสะพาน จัดตั้ง จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ช่วยสังคมเพื่อนการเปลี่ยนแปลง ราชทัณฑ์ปันสุข พระราชทานที่ดินกว่า ๒ พันไร่ เพื่อประโยชน์ทางราชการทรงเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วประเทศ และทุกครั้งที่ประชาชนประสบภัย จะทรงจัดถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือ

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจพระลาน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend