"เทพไท เสนพงศ์" ชู 10 ข้อดีร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่กมธ.พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมควรนำรายละเอียดไปศึกษา รวมถึงบรรจุไว้ในกฎหมายฉบับใหม่ เพื่อไม่ให้เจตนารมณ์ของประชาชนสูญเปล่า

22 พฤศจิกายน 2563 นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา ถึงผลการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านการลงมติ 2 ฉบับ และไม่ผ่านมติรัฐสภาอีก 5 ฉบับ ว่า เป็นที่น่าเสียดายสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่ไม่ผ่านมติขั้นรับหลักการ ซึ่งเป็นการปฎิเสธกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชน

ทั้งนี้ แม้ว่าสาระในร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนฉบับดังกล่าว อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีจุดที่น่าสนใจอยู่ในหลายประเด็นซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับเพิ่มเติม ที่รัฐสภาตั้งขึ้นก็ควรจะนำรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไปศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ยกเลิกช่องทางนายกฯ คนนอก ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง

2.ยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่ คสช. เขียน และกดทับรัฐบาลทุกชุด

3.ยกเลิกแผนปฏิรูปประเทศที่คนของคสช. เป็นคนเขียน

4.ยกเลิกที่มาของผู้บริหารท้องถิ่นแบบพิเศษที่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้ง

5.ยกเลิกการนิรโทษกรรม คสช. ที่ช่วยให้คสช. ลอยนวลพ้นผิด

6.แก้ไขที่มา นายกฯ ยกเลิกบัญชีว่าที่นายกฯ และให้นายกฯ ต้องเป็น ส.ส.

7.แก้ไขที่มาของ ส.ว. ให้มาจากการเลือกตั้ง และลดอำนาจพิเศษของ ส.ว.

8.แก้ไขที่มาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญพร้อมสรรหาใหม่ยกชุด

9.แก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่าย ใช้แค่เสียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาก็พอ

10.แก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีการร่างใหม่ทั้งฉบับโดย สสร. ที่มาจากการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม เห็นว่าสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 10 ข้อ มีประเด็นที่น่าสนใจตรงกับหลักการประชาธิปไตยสากล ที่คนส่วนใหญ่ น่าจะยอมรับได้เกินครึ่ง เช่น ที่มาของนายก ต้องมาจาก ส.ส.เท่านั้น ปิดช่องทางให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกฯได้ ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น แก้ไขที่มาและการได้มาขององค์กรอิสระแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้เสียงเกินครึ่งของรัฐสภา และประเด็นสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ฯลฯ

"ผมขอเสนอให้คณะกรรมาธิการพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสภาร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในอนาคต ได้รับข้อเสนอและสาระสำคัญในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน นำไปศึกษาและบรรจุในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย เพื่อไม่ให้เจตนารมณ์ของประชาชน สูญเปล่า หรือถูกละเลยไปอย่างไร้ความหมายทางการเมือง" นายเทพไท กล่าว

"เทพไท"หนุน10ข้อดีร่างไอลอว์อย่ามองข้ามควรใส่ในรธน.ฉบับใหม่