ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"บิ๊กป้อม"เร่งหน่วยงานรัฐแก้ปัญหาระดับจังหวัดให้เป็นรูปธรรม

37 0

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

16 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึง ผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณานโยบาย มาตรการและแนวทางในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกรอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ในการอนุมัติให้แก่หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ตามที่ประชุมได้เห็นชอบนโยบายและมาตรการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในปีงบประมาณ 2564 และเห็นชอบกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  พร้อมทั้งรับทราบความก้าวหน้าในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค นั้นขอให้คณะกรรมการทุกท่าน พิจารณาดำเนินการ เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้ประชาชนในแต่ละจังหวัด ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ในฐานะฝ่ายเลขาฯ ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสรุปให้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั้งเร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อติดตามข้อสั่งการ และพัฒนารูปแบบการรายงานผล และการวิเคราะห์ข้อมูล   ที่ครอบคลุม รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น. รักษาวินัย การเงิน การคลัง ตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่รัฐหรือประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ เพื่อจะทำให้การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายของรัฐบาลเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend