ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ชวนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน คัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

73 0
ชวนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน คัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีเกษตรฯ เชิญชวนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน คัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกร มีช่องทางจำหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรม

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน คัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 17 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ ตลาดทิพย์นิมิต อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายนำพาภาคเกษตรไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยต่อยอดและปรับเปลี่ยนจากฐานเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรในทุกมิติ และวางรากฐานโครงสร้างให้เกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม จึงมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เช่น ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด การลดต้นทุนการผลิต และปัญหาภัยธรรมชาติ ฝนแล้ง น้ำท่วม เป็นต้น จึงเกิดนโยบาย "ตลาดนำการเกษตร" หนึ่งในภารกิจสำคัญ มีการขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมบูรณาการ ได้แก่ การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ที่ทำให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาด้านการตลาด รวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมดุลทั้งการผลิตและการตลาด โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรรู้จักวางแผนการผลิต ตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมต่าง ๆ ที่มีมาตรฐาน เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยม พร้อมเข้าสู่ทุกช่องทางการตลาดที่มีศักยภาพ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคดิจิตอล ตอบโจทย์ตรงใจต่อความต้องการของผู้บริโภค นำไปสู่การเป็นภาคการเกษตรแบบครบวงจรที่เกษตรกรสามารถสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  


และจากนโยบาย "ตลาดนำการเกษตร" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมมือกับ ตลาดทิพย์นิมิตร จัดงาน "มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปด้านการเกษตร ภายใต้แนวทางสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางตลาดทิพย์นิมิตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยความร่วมมือของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมประมง กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร มีช่องทางจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร และผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรมต่อไป 

"การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการเปิดทางเลือกอีกทางให้กับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายที่จะปฏิรูปภาคการเกษตร ให้พี่น้องเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในภาคการเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นและไม่มีหนี้สิน นั่นหมายถึงความเข้มแข็งของประเทศไทยก็จะดีขึ้นตามไปด้วย เพราะเกษตรกรไทยถือเป็นสันหลังของชาติ จึงต้องมีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยโครงการ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" เป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร จึงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มช่องทางต่าง ๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน การให้ความรู้เพื่อยกระดับเกษตรกร รวมถึงการผลิตสินค้าเกษตรที่ตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะยกระดับพี่น้องเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคงให้อาชีพ รวมถึงต้องทำให้อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม จึงเชื่อมั่นว่าหากภาคการเกษตรมีการยกระดับที่ดีขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน" นายเฉลิมชัย กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์