ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รู้วิธีถูกต้องก่อนหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

281 4
รู้วิธีถูกต้องก่อนหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่น

เป็นอีกหนึ่งสนามที่ต้องจับตาหลังจากห่างหายไปนานกว่า 7 ปี สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และสมาชิก อบจ. แต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้เผยแพร่ระเบียบวิธีการหาเสียงของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัคร ความยาว 7 หน้า ตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ซึ่งสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

-ผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียง สามารถหาเสียงได้ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา ตั้งแต่ กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้ง จนถึง เวลา 18.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. ก่อนเลือกตั้ง

-ข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัครและผู้ช่วยหาเสียง คือ ห้ามกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจหรือชักชวนให้ผู้มิสิทธิ์ลงคะแนนแก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือไม่ไปลงคะแนนเลือกผู้ใด โดยสัญญาว่าจะให้ จัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่จะคำนวณเป็นเงิน

รวมทั้งเสนอหรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์ หรือประโยชน์อี่นใด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมแก่ ชุมนุม มูลนิธิ วัด ศาสนสถาน สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือ สถาบันอื่นใด การจัดมหรสพ งานรื่นเริงต่างๆ รวมถึงเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใด หลอก บังคับ หรือใช้อิทธิพลคุกคาม ใสร้าย

นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญ คือ ห้ามผู้สมัครยินยอมให้พรรคการเมืองหรือผู้ใด ดำเนินการด้วยการนำสถาบันฯ มาเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หรือผู้ใดหาเสียงในลักษณะ ดังต่อไปนี้

1.แจกเอกสารเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้ง ด้วยวิธีการวาง โปรยในที่สาธารณะ

2.แจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง โดยไม่มีการระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้อย่างชัดเจน

3.ใช้พาหนะต่างๆ ในการหาเสียง จัดสถานที หรือเวที โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งการเลือกตั้งประจำจังหวัดรับทราบ ตามแบบขอแจ้งพาหนะ สถานที่ หรือเวทีเพื่อโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง

4.ห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรง ปลุกระดม ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่

5.ช่วยเหลือเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ ให้แก่ผู้ใด

6.ห้ามนำชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณ์พรรค คติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคล โดยไม่มีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น

7.จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

8.ห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอม ให้พรรคการเมือง หรือผู้ใดทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยมีเจตนาไม่สุจริต ชี้นำ ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนน ไม่เลือกผู้สมัครใด เพื่อประโยชน์ในการหาเสียง

9.ห้ามผู้สมัครกระทำหรือยินยอมให้พรรคการเมือง เปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความเห็นปะชาชน เกี่ยวกับการออกเสียงละคะแนน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนน เพื่อประโยชน์ในการหาเสีบงเลือกตั้ง


ขณะเดียวกัน การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายหาเสียง โดยหากปิดประกาศต้องทำขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ซม. ยาวไม่เกิน 42 ซม. ส่วนการติดแผ่นป้ายหเสียง กำหนดให้มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 ซม. และยาวไม่เกิน 245 ซม.

สำหรับประกาศและแผ่นป้ายหาเสียง ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณ์พรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดิอนปีที่ผลิต ไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจน ของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม กรณีนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง ภาพบุคคล เพื่อใช้หาเสียงจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลและพรรคการเมือง โดยต้องไม่ขัดต่อมาตรา 34 ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงด้วยก็ได้

ส่วนการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายหาเสียง ทำได้ในเฉพาะสถานที่ รวมถึงขนาดและจำนวน ไม่เกินตาม กกต. หรือ ผู้ที่ กกต. มอบหมายกำหนด

นอกจากนี้ การหาเสียงโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดแล้วแต่กรณี สามารถหาเสียงด้วยวิธีการดังกล่าวได้ด้วยตัวเอง จะมอบหรือว่าจ้างบุคคล นิติบุคคล ดำเนินการแทนได้ ดังนี้

1.เว็บไซด์

2.โซเชียลมีเดีย

3.ยูทูป

4.แอปพลิเคชัน

5.อีเมล์

6.เอสเอ็มเอส

7.สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นทุกประเภท

โดยการหาเสียงด้วยวิธีดังกล่าว ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด แล้วแต่กรณี สามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อพรรคการเมือง สัญลักษณ์พรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต ไว้บริเวณที่เห็นได้ชัด

สำหรับการหาเสียงด้วยวิธีนี้ หากจะนำเอาภาพบุคคลมาใช้ จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และต้องไม่ขัดมาตรา 34 ของพ.ร.บ. ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงด้วยก็ได้

ขณะเดียวกัน การหาเสียงวิธีนี้ ต้องแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาหาเสียงด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้อำนวการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรับทราบ ก่อนดำเนินการหาเสียง ซึ่งคณะกรรมการอาจกำหนดวิธีแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง ประสงค์จะหาเสียงให้แก่ผู้สมัครใด ต้องแสดงชื่อ สกุล ชื่อนิติบุคคล หรืออาจแสดงชื่อย่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใด ที่สามารถระบุเจาะจงตัวบุคคลที่ดำเนินการได้

สำหรับสื่อที่ผลิตเพื่อใช้หาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องระบุชื่อ สกุล หรือชื่อนิติบุคคล ของผู้จัดทำ โดยการแสดงตน หรือระบุข้อมูล อาจทำในรูปแบบตัวอักษร ภาพ หรือเสียงก็ได้ อีกทั้ง บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้สมัครหรือพรรคการเมือง โดยมีค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด เกิน 5,000 บาท ต้องแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้สมัครทราบ เพื่อให้ผู้สมัครแจ้งกับผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ ในการรวมเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง ทั้งค่าจ้างจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าตอบแทน ไม่ว่าวิธีการใดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซด์ โซเชียลมีเดีย อิเมล์ โปรแกรมค้นหา หรือสืออิเล็กทรอนิกส์อื่น รับรู้ถึงการหาเสียงเลือตั้ง

ขณะเดียวกัน กรณีผู้สมัครต้องการจะมีผู้ช่วยหาเสียง ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง เช่น หน้าที่ ค่าตอบแทน รวมถึงหลักฐานอื่นตามแบบขอแจ้งรายชื่อและจำนวนผู้ช่วยหาเสียง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ ก่อนวันดำเนินการหาเสียงเลือกตั้ง

โดยผู้สมัครยังสามารถจัดหาเสื้อผ้า สิ่งชอง เลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม ให้กับผู้ช่วยหาเสียงได้ รวมทั้งผู้สมัครต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ช่วยหาเสียง ตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ หากผู้สมัครไม่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ หากผู้สมัครเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียง สามารถแจ้งได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม พรรคการเมืองสามารช่วยหาเสียงให้กับผู้สมัครได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ส. 2563 และให้ถือเป็นการโฆษณาหาเสียง โดยนับรวมเป็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งของผู้สมัครนั้น

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์