ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โปรดเกล้าฯ "พ.ท.หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล" เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

7.31K 10
โปรดเกล้าฯ พ.ท.หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้แต่งตั้ง "พันโทหม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล" เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ .

5 พฤศจิกายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

อำศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend