ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"อนุชา" เผยแผนปฏิรูปประเทศ จ่อเสนอรัฐสภา ธ.ค.นี้

125 5
อนุชา เผยแผนปฏิรูปประเทศ จ่อเสนอรัฐสภา ธ.ค.นี้

รมต.อนุชา เผยร่างแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศแล้ว คาดว่าจะเสนอรัฐสภาได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 ระบุในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ถือเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงของคณะกรรมการและปรับปรุงแผนปฏิรูป ประกอบกับมีการระบาดของโรค โควิด-19 จึงทำให้การดำเนินการในช่วงสามเดือนนี้มีความคืบหน้าไม่มากนัก

สำหรับสาระสำคัญของแผนฯ ประกอบไปด้วย 

1. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ2. ผลอันพึงประสงค์ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด3. กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญ และ 4.ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 

โดยร่างแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมาย คาดว่าจะเสนอรัฐสภาได้ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 

ทั้งนี้ เมื่อครบรอบระยะเวลาที่ต้องรายงานความคืบหน้าให้สำนักงานฯ เร่งรัดเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจะได้เสนอต่อรัฐสภาให้ทันกำหนดเวลาแต่ละวงรอบต่อไป


ในส่วนของการรายงานในรอบ 3 เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ได้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานความคืบหน้า โดยแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับเรื่องและประเด็นปฏิรูป ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและกิจกรรมที่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลในเชิงปฏิรูป ซึ่งจะเป็นการสรุปและประมวลผลการดำเนินการต่าง ๆ ตามประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูปประเทศทั้งหมดที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เห็นถึงภาพรวมความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศแบบเดิม

ส่วนการรายงานความคืบหน้าในรอบเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2563 จะเป็นการรายงานให้เห็นถึงความสำคัญเฉพาะกิจกรรมที่ปฏิรูปส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญหรือกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง ซึ่งสำนักงานจะเร่งรัดจัดทำรายงานความคืบหน้าภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนรายงานรัฐสภาทราบ เพื่อให้เนื้อหาสาระของรายงานความคืบหน้ามีความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

โดยรายงานความคืบหน้าในรอบนี้จะเป็นรายงานเฉพาะกิจกรรมที่มีส่วนขับเคลื่อนติดตามแผนปฏิรูปประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในภาพรวม เช่น กิจกรรม Smart Vote กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นฉลาดเลือกหรือ Smart Vote กับการตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งกับประชาชนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุสถานะกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ไม่มีกฎหมายแล้วเสร็จเพิ่มเติม โดยกฎหมายภายใต้แผนจำนวน 216 ฉบับมีกฎหมายที่แล้วเสร็จจำนวน 48 ฉบับ 

ทั้งนี้ ความคืบหน้าในกระบวนการจัดทำกฎหมายอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาจำนวน 1 ฉบับ คือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง (ด้านกระบวนการยุติธรรม)  และผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และการปรับปรุงพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการอนุญาตทางราชการ 2549 แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในการบริหารงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยสำนักงานฯ เห็นสมควรเร่งรัดหน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำกฎหมายตามแผนปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทำและเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์