ผบ.ทบ.ประดับยศนายสิบจบใหม่ขอเป็นกำลังพิทักษ์ชาติให้มั่นคง

"ผู้บัญชาการทหารบก" ประดับยศนายสิบทหารราบอย่างสมเกียรติ สร้างพลังใจให้เริ่มต้นรับราชการทหารอย่างภาคภูมิ เปรียบทุกคนเป็นกระดูกสันหลังบ้านเมือง พร้อมขอใช้ความรู้ทำประโยชน์ต่อหน่วยและประเทศชาติ

31 ตุลาคม 2563 พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารราบ รุ่นที่ 23 จำนวน 454 นาย ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบทหารบกประจำปี 2563 ณ หอประชุมศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยพล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวให้โอวาทแสดงความยินดีกับความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ ที่มาจากความพากเพียร มุ่งมั่นสร้างสมความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ทางทหาร จนผ่านหลักสูตร ทุกคนคือส่วนสำคัญ เปรียบประดุจกระดูกสันหลังของกองทัพบก เชื่อมั่นว่าจะใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยและประเทศชาติ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บังคับหน่วยทหารขนาดเล็ก ที่มีอุดมการณ์ทหารอาชีพ พร้อมจะเสียสละอุทิศตน


"พิทักษ์ราชบัลลังก์ ปกป้องประชาชนและรักษาชาติบ้านเมืองให้มีความมั่นคง ขอให้ตั้งเจตนารมณ์ ผดุงรักษาอุดมการณ์ พิทักษ์รักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงความเป็นทหารอาชีพ เพิ่มพูนความรู้ ปรับตัวให้สอดคล้องยุคสมัยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ" ผบ.ทบ. กล่าว

ทั้งนี้ ในแต่ละปีโรงเรียนนายสิบทหารบก จะผลิตนายทหารประทวนหลัก เพื่อส่งไปประจำการในหน่วยทหาร และเหล่าสายวิทยาการต่างๆ โดยเป็นหลักสูตร 1 ปี 6 เดือน เมื่อจบการศึกษาจะมีพิธีประดับยศให้ตามเหล่า และจะถูกส่งไปประจำการ ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก ในสังกัดกองพลทหารราบ ทั่วประเทศ

ผบ.ทบ.ประดับยศนายสิบจบใหม่ขอเป็นกำลังพิทักษ์ชาติให้มั่นคงสำหรับพิธีนี้เป็นไปตามนโยบายของผบ.ทบ. ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากำลังพลในระดับปฏิบัติ และสร้างความภาคภูมิใจในการรับราชการทหาร โดยเฉพาะนายทหารชั้นประทวน ที่ถือว่าเป็นกำลังหลักในทุกภารกิจ โดยวาระเริ่มต้นในการรับราชการของนักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเป็นเกียรติ สร้างพลังและความประทับใจให้กับนายทหารประทวนจบใหม่ อีกทั้ง ยังเป็นครั้งแรกที่มีการจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศ เป็นส่วนรวมในลักษณะนี้ โดยมีครอบครัวและญาติของกำลังพลร่วมชื่นชม และภาคภูมิใจในความสำเร็จด้วย


ผบ.ทบ.ประดับยศนายสิบจบใหม่ขอเป็นกำลังพิทักษ์ชาติให้มั่นคง

ผบ.ทบ.ประดับยศนายสิบจบใหม่ขอเป็นกำลังพิทักษ์ชาติให้มั่นคง