"พีมูฟ" จ่อบุก "ครม.สัญจรภูเก็ต" จี้นายกฯฟังเสียงปชช.

"พีมูฟ" จ่อบุก "ครม.สัญจรภูเก็ต" ยื่น 8 ข้อเสนอ จี้นายกรัฐมนตรี ฟังเสียงประชาชน แก้ปัญหาที่ดินเกษตรกร-กลุ่มชาติพันธุ์ .

30 ตุลาคม 2563 นายไมตรี จงไกรจักร์ ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Maitree Jongkraijug" ระบุว่า "พีมูฟ (P-Move)" หรือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่เคลื่อนไหวด้านสิทธิที่ดินของคนระดับฐานราก เตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.ภูเก็ต ดังนี้


"#พีมูฟเตรียมบุก ครม.สัญจร


#พีมูฟภูเก็ตยื่นข้อเสนอนายกรัฐมนตรี แก้ปัญหา ป่าไม้ ที่ดิน และสิทธิชุมชน ในการประชุม ครม.สัญจรภูเก็ต ตั้งเป้า 1,000 คน


เมื่อยังเป็นรัฐบาล ต้องฟังเสียงและแก้ปัญหาประชาชน ปัญหาชาวบ้าน ต้องได้รับการแก้ปัญหาเชิงนโยบาย


ข้อเสนอ


1.ให้มีมติ ครม. คุ้มครองพื้นที่กรณีปัญหาของพีมูฟ ซึ่งอยู่ในการแก้ปัญหาร่วมกับรัฐบาลไม่ให้ถูกคุกคามจนกว่าการแก้ปัญหาจะมีข้อยุติ ทุก กรณีปัญหา


2.ให้ คทช. ดำเนินการนโยบายโฉนดชุมชน เป็นแนวทางหนึ่ง ให้อยู่ภายใต้ แนวทาง คทช. และดำเนินการรับพื้นที่ โฉนดชุมชนที่ยื่นขอไว้ 486 ชุมชน ไปตรวจสอบและดำเนินการต่อ ให้เริ่มต้นที่ชุมชนสมาชิก พีมูฟ ก่อน


3.ให้ออกพระราชกฤษฎีกา นิรโทษกรรมคดีความ ป่าไม้ ที่ดิน ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐ โดยไม่มีการตรวจสอบ คดีผู้ได้รับผลกระทบจาก แผนทวงคืนผืนป่า คดีความที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการแก้ปัญหาที่ดินกับรัฐ ล่าช้า จนเกิดคดีความคนจน ขึ้น รวมทั้งยุติการดำเนินคดีกับทุกกรณีปัญหาที่อยู่ในกระบวนการแก้ปัญหา ล่าช้า

"พีมูฟ" จ่อบุก "ครม.สัญจรภูเก็ต" จี้นายกฯฟังเสียงปชช.

4.ทบทวน และยกเลิกกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพ.ร.บ.ป่าชุมชน, พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ฉบับ พ.ศ. 2562 ทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งขัดกับสิทธิชุมชน  อละทบทวนกฎหมายทั้ง 3 ฉบับด้วย


5.ให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเร่งดำเนินการแก้ปัญหาชุมชน ไร้ที่ดิน และ สนับสนุนงบประมาณ ให้ บจธ.550 ล้าน เพื่อดำเนินการ จัดซื้อที่ดิน ตามบัญชีของชุมชนที่จะดำเนินการแก้ปัญหาคนจนได้


6.ตามที่อดีตประธานคณะกรรมการแก้ปัญหาพีมูฟ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  ได้เคยมีบัญชา ที่จะลงดูพื้นที่ การจัดการที่ดินและทรัพยากรโดยชุมชน ในรูปแบบโฉนดชุมชน ในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เพื่อผลักดันให้ เป็นนโยบาย คทช. จึงเสนอให้ คณะกรรมการแก้ปัญหาพีมูฟ เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่าย จัดงานมหกรรมโฉนดชุมชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยประธานคระกรรมการแก้ปัญหาพีมูฟ รองนายกรัฐมนตรี ลงมาเป็นประธานจัดงาน และดูรูปธรรมในพื้นที่จริง โดยเร็ว


7.เสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการผลักดัน พรบ.ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ตามแผนปฏิรูปประเทศ. ในขณะที่ดำเนินการอยู่ ให้รัฐบาลสนับสนุนการขับเคลื่อน มติคณะรัฐมนตรี 2  มิถุนายน 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล และ มติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553 ว่าด้วยการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยให้มีคณะกรรมการอำนวยการ ติดตาม และขับดคลื่อน มติคณะรัฐมนตรี ทั้ง 2 เรื่องให้เกิดรูปธรรม


8. ให้รัฐบาล เร่งคุ้มครองเกษตรกร ที่เคยได้รับ สปก. แล้ว และทำกินในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง แต่ต่อมา เกิดการทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ เช่นกรมอุทยาน กรมป่าไม้ และอื่นๆ และกำลังถูกยึดคืน สปก และเริ่มมีปัญหาสิทธิในที่ดินทำกินของสมาชิก และที่ดินที่เตรียมการแจก สปก. ด้วย"

"พีมูฟ" จ่อบุก "ครม.สัญจรภูเก็ต" จี้นายกฯฟังเสียงปชช.

"พีมูฟ" จ่อบุก "ครม.สัญจรภูเก็ต" จี้นายกฯฟังเสียงปชช.