สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เสนอบอร์ดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับทราบในการ อนุมัติ "ออก-ต่อ" ใบอนุญาตวิชาชีพ จำนวน 11,688 ราย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั่งหัวโต๊ะการประชุมครั้งนี้

"ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ" เผยที่ประชุมบอร์ดคุรุสภา รับทราบกรณีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อนุมัติการ "ออก-ต่อ"ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภทรวม 11,688 ราย  พร้อมอนุมัติในหลักการ การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน และครูผู้ช่วย สพฐ. เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา และคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้ นายณัฏฐพล เปิดเผยผลการประชุมดังกล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท จำนวน 1,857 ราย โดยแบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,357 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 437 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 26 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 37 ราย รวมทั้ง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท จำนวน 9,831 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 8,942 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 778 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 51 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 60 รายขณะเดียวกัน ในที่ประชุมยังรับรองปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า แม้มีที่ประชุมมีการรับรองเรื่องดังกล่าว  แต่ตนได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คุรุสภา หาแนวทางเชื่อมโยงและบูรณาการกับคณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ตรวจและประเมินหลักสูตรที่ขอปรับปรุง เพื่อชี้แจงจุดเน้นและแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนขออนุญาตจากคุรุสภา เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ปี พ.ศ. 2563 ตามที่ สพฐ. ขออนุญาตจากคุรุสภา เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้ เป็นการรับสมัครผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด เพื่อเป็นครูผู้ช่วยในศูนย์การศึกษาพิเศษ สพฐ.