ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผู้ว่าปทุมฯ เปิดแผนขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ตามตัวอักษร เดินหน้าต่อยอดและแก้ไขปัญหาทุกพื้นที่

408 19
ผู้ว่าปทุมฯ เปิดแผนขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ตามตัวอักษร เดินหน้าต่อยอดและแก้ไขปัญหาทุกพื้นที่

ผู้ว่าปทุมธานี เปิดแผนขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้จังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองของทุกคน Pathum Thani Agenda: Pathum Thani for All ภายใต้แนวคิด การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ตามตัวอักษร Pathum Thani

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2563 ที่อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการหรือการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคราชการ และเอกชนในจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุม โดยมี วาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานีเพื่อพัฒนาและ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้จังหวัดปทุมธานี เป็นเมืองของทุกคน Pathum ThaniAgenda : Pathum Thani for All ภายใต้แนวคิด การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ตามตัวอักษร Pathum Thani ดังนี้

 


Public Service (ปทุมธานี เมืองแห่งการบริการสาธารณะ) พัฒนา ระบบ กลไก และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการของภาครัฐ การบริการสาธารณะ ภายใต้แนวคิดการ บริหารภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ควบคู่ไปกับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการพัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์

Agriculture (ปทุมธานี เมืองแห่งการเกษตร) การส่งเสริมเกษตรสร้างสรค์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย โดยพัฒนากระบวนการผลิตและการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใช้ในการเกษตร เพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรมี คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน สามารถเป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตผ่านการแปรรูป หรือการสร้างคุณค่าให้เป็นเกษตรที่มีมูลค่าสูง เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

Trade and Investment (ปทุมธานี เมืองแห่งการค้าการลงทุน) การเพิ่มศักภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคธุรกิจบริการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชน การเพิ่มช่องทางการตลาด โดยส่งเสริมการตลาดดิจิทัล การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการ 

Human Security (ปทุมธานี เมืองแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของมนุษย์) สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน จัดให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับหลักประกันด้านสิทธิความปลอดภัย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม

Urban Planning (ปทุมธานี เมืองแห่งการบริหารจัดการเมือง) การวางแผน ออกแบบชุมชนเมือง ผังมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพและพื้นที่ อย่างมีระบบ เป็นระเบียบ การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สามารถเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย (ivability) 

Manufacturing & Services (ปทุมธานี เมืองแห่งการผลิตและการบริการ) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ การพัฒนาสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลก การพัฒนากลไกความร่วมมีอระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ให้มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน

Tourism and Sports (ปทุมธานี เมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา) ส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (AmazingThailand Safety & Health Administration : SHA) การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้งสรรค์ตามกลุ่มนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา

Health (ปทุมธานี เมืองแห่งสุขภาวะ) ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง พัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ การดูแลสุขภาพระดับครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพดี โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน 

Art and Culture (ปทูมธานี เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม) การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรม การสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม การสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีโอกาสแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม

Natural Environment (ปทุมธานี เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมสะอาด) การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและภาคธุรกิจ ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึดหลัก 3RS (Reduce Reuse and Recycle) การแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการแก้ไขปัญหา

Innovation in education (ปทุมธานี เมืองแห่งนวัตกรรมการศึกษา) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในทุกระดับ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตฐาน และมีทักษะการเรียนรู้ การพัฒนายกระดับศักยภาพวัยแรงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า การ ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานีเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพในทุกด้านของจังหวัดปทุมธานีให้ดียิ่งขึ้นและให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงจุดตามความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยทุกคนสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานีได้ โดยวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชน ที่จะร่วมขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดปทุมธานีไปด้วยกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยยึดหลักประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักกฎหมาย และกฎระเบียบของราชการ โดยทุกอย่างจะขับเคลื่อนได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งต้องมีความรักความสามัคคีกันในการพัฒนานำพาจังหวัดปทุมธานี ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend