ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นศ.ข้ามเพศ เฮ มทร.อีสาน ปลดล็อกแต่งกายตามเพศสภาพ

1.06K 12
นศ.ข้ามเพศ เฮ มทร.อีสาน ปลดล็อกแต่งกายตามเพศสภาพ

นครราชสีมา - มทร.อีสาน ออกประกาศความเท่าเทียมทางเพศ ไม่ให้เลือกปฏิบัติและให้แต่งกายตามเพศสภาพ นักศึกษาพอใจ มีความเป็นอิสระสร้างความมั่นและจูงใจให้มีการแสดงออกอย่างเต็มที่

เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 27 ต.ค. ที่ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล( มทร.)อีสาน นครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมนายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา มทร.อีสาน และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจเยี่ยมพบปะนักศึกษาที่อยู่ในช่วงเวลาพักกลางวัน หลังจาก มทร.อีสาน ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษา พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ประกาศมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในมหาวิทยาลัย ทั้งยังกำหนดให้นักศึกษาสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ มีการสอบถามความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมรวมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องอิสระของการแต่งกายแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานแต่งกายอย่างเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า มทร.อีสาน ให้ความสำคัญในเรื่องการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การจำกัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ เหตุเพราะบุคคลนั้นเป็นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด เพื่อให้นักศึกษาได้รับการคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นหลักการสิทธิมนุษยชนสากล จึงมีการนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องร่วมกันให้มี การจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษาดังกล่าว  


ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมไปถึงนักศึกษาทุกวิทยาเขตของ มทร.อีสาน อันได้แก่ มทร.อีสาน นครราชสีมา วิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้นายสรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการนักศึกษา มทร.อีสาน เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา นักศึกษา มทร.อีสาน สามารถแต่งกายตามเพศสภาพที่ปรากฎมาศึกษาเล่าเรียนได้อยู่แล้ว ซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ตามสภาพสังคมปัจจุบันและตามกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศแต่ยังไม่มีระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ซัดเจนรองรับ จึงได้มีการหารือร่วมกันระหว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์สัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา และผู้รับผิดชอบงานด้านพัฒนานักศึกษาจากทุกคณะในสังกัด เพื่อพิจารณาจัดทำร่างประกาศมหาวิทยาลัย ที่มีความชัดเจน เหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

โดยอธิการบดีได้ลงนามประกาศและมีผลในการใช้บังคับแล้ว อันเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก การแต่งกาย การปฏิบัติตน อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษาทุกเพศใช้ชีวิตการศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข ทั้งนี้นักศึกษาสามารถเลือกแต่งกายตามเพศสภาพตามที่ต้องการได้ แต่ต้องเป็นการแต่งกายที่ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา รวมทั้งบัณฑิตของ มทร.อีสาน สามารถแต่กายตามเพศสภาพที่แสดงออกนั้น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ด้วย

นายนภัสชญาฐ์ หรือน้องแจมมี่ กอคานกลาง อายุ 20 ปี นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เผยว่า หากมีอิสระในสิทธิ์ของตนเอง เช่นสามารถแต่งกายได้โดยไม่ตรงเพศกำเนิด ไม่ต้องฝืนจิตใจช่วยเป็นแรงจูงใจ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้เต็มประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตในการศึกษาหาความรู้ได้อย่างมีความสุข กล้าแสดงออกมีความทัดเทียมเสมอภาคกับเพศชายหญิง

นายปริญญา สอนสำแดง อายุ 23 ปี บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยฯมีความเข้าใจ ออกประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร สร้างความมั่นใจให้นักศึกษารุ่นน้องมีอิสระในการแต่งกายมากขึ้น สร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ดีในการเรียนการสอน สามารถร่วมกิจกรรมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข

เรื่องโดย เกษม ชนาธินาถ | ภาพโดย เกษม ชนาธินาถ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend