ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เยียวยาชาวสวนลำไยเมืองแพร่-รับพิษโควิด19

89 5
เยียวยาชาวสวนลำไยเมืองแพร่-รับพิษโควิด19

แพร่ - "ธรรมนัส พรหมเผ่า" เป็นประธานจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ในจ.แพร่ ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เผยรัฐบาลมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเป็นประธานการจ่ายเงินโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 และมอบหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดน สปก.4-01 โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางธนพร ศรีวิราช คณะทำงาน รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายธนากร ปวงจักรทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. แพร่ นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ พันจ่าเอกประเสริฐ มาสัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินฯ มีตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยใน จ.แพร่ เข้าร่วม 500 ราย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองจ.แพร่

นายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นอย่างมาก ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือนในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ (อายุลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) โดยประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ 1.2 ล้านไร่


สำหรับจังหวัดแพร่ มีเกษตรกรชาวสวนลำไย ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 โดย ธ.ก.ส. เริ่มดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีให้แก่เกษตรกรชาวสวนลำไย ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.-15 ธ.ค.2563 ข้อมูลการปลูกลำไยของจังหวัดแพร่ มี ดังนี้ สถานการณ์ผลิตลำไย ปี 2563 จ.แพร่ มีพื้นที่ผลิตลำไยในฤดู 4,119 ไร่ ผลผลิต 1,475 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 366 กิโลกรัม เกษตรกร 1,390 รายพันธุ์ลำไยที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ พันธุ์อีดอ เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2563 แบ่งเป็นลำไยสดช่อ 636 ตัน ลำไยรูดร่วง 839 ตัน

โดยปัญหาที่พบในช่วงที่ผ่านมาคือราคาลำไยตกต่ำ เนื่องจกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาผลผลิตขาดคุณภาพ โดยในปี 2563 มีเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดแพร่ ที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563จำนวน 735 ราย 936 แปลง เนื้อที่ 2,792.29 ไร่ รวมเป็นเงิน 5,584,580 บาท

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านการผลิตและการตลาด ต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยเป็นอย่างมาก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ได้กำหนดให้การพัฒนาภาคการเกษตรและการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากเป็นประเด็นสำคัญในนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในสินค้าเกษตรสำคัญ

จังหวัดแพร่เป็นแหล่งปลูกลำไยที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการผลผลิตเชิงรุกโดยใช้กลไกความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ ที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จถึงการขับเคลื่อนตามนโยบายหลักของรัฐบาล และการขับเคลื่อนนโยบาย "การตลาดนำการผลิต" ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี การจัดงานในครั้งนี้จะสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสให้แก่เกษตรกร และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพตลอดจน สามารถสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกลำไยคุณภาพที่สำคัญ

นอกจากนี้ รมช.เกษตรได้มอบ ที่ดิน สปก.4-01ให้กับเกษตรกร และกล่าวถึงจังหวัดแพร่ว่า มีพื้นที่ดำเนินการ สปก.ประมาณ 237,872ไร่(ในท้องที่ 8 อำเภอ )ปัจจุบันดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว 25,950ราย 36,314 แปลง เนื้อที่ประมาณ 230,375 ไร่ คงค้างดำเนินการจัดที่ดิน เนื้อที่ประมาณ7,452 ไร่ และวันนี้ได้มอบ ส.ป.ก.4-01 ให้กับเกษตรกร อ.สอง จำนวน 60 ราย 107 แปลง เนื้อที่ 610 ไร่

เรื่องโดย สุภัทร แสงดอก | ภาพโดย สุภัทร แสงดอก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend