ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

24 ต.ค. ครบรอบ 75 ปี "สหประชาชาติ"

347 14
24 ต.ค. ครบรอบ 75 ปี สหประชาชาติ

วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) เป็นวันครบรอบขององค์การสหประชาชาติ ที่ก่อตั้งมาครบ 75 ปี โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อ "นำสันติภาพมาสู่โลก" วันนี้ "เนชั่นออนไลน์" จึงขอพาไปทำความรู้จักกับองค์กรนี้กัน

องค์การสหประชาชาติ ( UNITED NATIONS ) ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลก อีกทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้กับประเทศสมาชิก ปัจจุบันองค์การสหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด 193 ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 เป็นสมาชิกลำดับที่ 55

องค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations - UN ก่อตั้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482-2488) โดยความร่วมมือของ วินสตัน เชอร์ชิล (Winston Churchill) นายกรัฐมนตรีอังกฤษ และ แฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ ( Franklin D. Roosevelt ) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการ ได้แก่

 • ระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศคู่กรณีด้วยสันติวิธี
 • เป็นแกนกลางในการนำสันติภาพอันถาวรมาสู่โลก
 • เป็นศูนย์กลางความร่วมมือช่วยเหลือ ระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

องค์การสหประชาชาติมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ภาษาทางการที่ใช้มีอยู่ 6 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน รัสเซีย จีน และภาษาอาหรับ มีการจัดแบ่งการบริการออกเป็นองค์กรต่าง ๆ 6 องค์กร ดังนี้

สมัชชา ( General Assembly )

คือ สมาชิกขององค์การสหประชาชาติทุกประเทศต้องเป็นสมาชิกสมัชชาด้วย สมัชชาจะจัดให้มีการประชุมสมัยสามัญในวันอังคารที่ 3 ของเดือนกันยายน และอาจมีประชุมสมัยพิเศษขึ้นตามโอกาสที่เหมาะสม ในการประชุมแต่ละครั้งประเทศสมาชิกมีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมได้ แต่ต้องไม่เกิน 5 คน แต่ละประเทศมีสิทธิ์ออกเสียงได้ประเทศละ 1 เสียง สมัชชาจะประกอบไปด้วยประธานสมัชชา 1 คน รองประธานจำนวน 17 คน โดยจะคัดเลือกจากทวีปยุโรป 3 คน อเมริกาใต้ 3 คน เอเชียและแอฟริกา 7 คน และประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงจำนวน 5 คน (ถ้าประธานมาจากพื้นที่ใด รองประธานจากเขตนี้นต้องลดลงจำนวน 1 คน)


คณะมนตรีความมั่นคง (Security Council)

หน้าที่ของคณะมนตรีความมั่นคง คือ การระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถใช้กำลังทหารในการระงับข้อพิพาทกรณีนั้นได้ รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ สอบสวนกรณีพิพาทหรือสาเหตุอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกันได้ และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางด้านสันติภาพของโลก คณะมนตรีความมั่นคง ประกอบด้วยสมาชิก 15 ประเทศ มีสมาชิกถาวร 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส และจีน และสมาชิกเลือกตั้งอีก 10 ประเทศ และอยู่ในตำแหน่งครั้งละ 2 ปี

คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ( Economic and Social Council )

มีหน้าที่ประสานงานให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และมนุษยธรรม ระหว่างสมาชิกประเทศ มีสมาชิกจำนวน 54 ประเทศ อยู่ในตำแหน่งครั้ง ละ 3 ปี

คณะมนตรีภาวะทรัสตี ( Trusteeship Council )

มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและดูแลการบริหารงานดินแดนที่อยู่ในภาวะทรัสตี สมาชิกและคณะมนตรีภาวะทรัสตีนี้ได้แก่ ประเทศที่ทำหน้าที่ปกครองดินแดนในภาวะทรัสตี สมาชิกประจำคณะมนตรีความมั่นคงและสมาชิกอื่น ๆ ที่เลือกตั้งโดยสมัชชา คณะมนตรีภาวะทรัสตีได้ดำเนินนโยบายที่จะให้ประเทศที่อยู่ในภาวะทรัสตีสามารถประกาศตนเป็นเอกราชได้และสามารถทำสำเร็จมาแล้วหลายประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่อยู่ในทวีปแอฟริกา โดยคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติที่ได้ยุติการปฏิบัติงานในปี พ.ศ. 2537

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (Intermational Court of Justice )มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีพิพาททางกฎหมายระหว่างประเทศ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่น ๆ ในองค์การสหประชาชาติ เช่น ศาลโลก คณะมนตรีความมั่นคง สำนักงานของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประกอบด้วยผู้พิพากษา 15 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 9 ปี โดยการคัดเลือกจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่ ร่วมกับคณะมนตรีความมั่นคง

สำนักงานเลขาธิการ (The Secretariat)มีหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารและธุรการขององค์กรต่าง ๆ ในองค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีบทบาท สำคัญในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพของโลก มีเลขาธิการเป็นผู้บริหารงาน อยู่ในตำแหน่งครั้งละ 5 ปี โดยการแต่งตั้งจากที่ประชุมสมัชชาใหญ่

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพิเศษขององค์การสหประชาติอีกมากมาย ดังนี้

 • องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
 • องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 • กองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
 • องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
 • องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
 • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 • สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
 • องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
 • องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ
 • สหภาพไปรษณีย์สากล
 • กลุ่มธนาคารโลก
 • องค์การอนามัยโลก
 • องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก
 • องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
 • องค์การการท่องเที่ยวโลก
 • หน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติในอดีต
 • หน่วยงานพิเศษที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่มีความเทียบเท่าหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ (ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก, ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ)

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend