ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

คนบันเทิง ร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

8.58K 248
คนบันเทิง ร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันปิยมหาราช หรือ วันเลิกทาส เหล่าคนบันเทิง นำโดย นก สิจัย,ท็อป ดารณีนุช,นุสบา ปุณณกันต์ เและ เหมี่ยว ปวันรัตน์ รวมถึงคนบันเทิงอีกหลายคนออกมาโพสต์อินสตาแกรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันปิยมหาราช เป็นวันสำคัญ และวันหยุดราชการวันหนึ่งของไทย โดยวันนี้เป็นวันที่คนไทยรู้จักกันดีคือ "วันเลิกทาส" ตั้งแต่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 และห้ามมีการซื้อขายทาสอีกในประเทศไทย พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงมีพระปรีชาสามารถทำให้ไทยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาวตะวันตกและ พัฒนาการคมนาคมจนทำให้ประเทศไทยมีความเจริญมาจนถึงทุกวันนี้ เหล่าคนบันเทิงจึงโพสต์อินสตาแกรมเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 5 พร้อมแคปชั่นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมวลชนชาวไทย

เริ่มต้นกันที่นักแสดงมากความสามารถอย่าง "นก สินจัย" ได้โพสต์รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่5 โดยระบุแคปชั่นใต้ภาพว่า " ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี "วันปิยมหาราช" ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย #อนุชนรักชาติศาสน์กษัตริย์23ต.ค63

ตามด้วย "นุสบา ปุณณกันต์" ระบุข้อความว่า"23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ครองราชย์ 42ปี
เรามาร่วมรำลึกถึงผลงานที่สำคัญของพระองค์ท่านแบบย่อๆกันค่ะ
-ทรงเลิกทาส
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะเป็นผลสำเร็จได้ ต้องทำให้คนไทยได้เป็นไทเสียก่อน พระองค์จึงได้ทรงดำเนินการเลิกทาสโดยมิให้กระทบกระเทือนถึงเจ้าของทาสและทาส ด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่และทรงพระราชอุตสาหะอย่างยิ่ง ใช้เวลาถึง30ปี ก็ทรงเลิกทาสสำเร็จลงตามพระราชปณิธานที่ได้ทรงตั้งไว้

-ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นนักปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ จากแบบเก่ามาสู่แบบใหม่

-ทรงยกเลิกการไต่สวนพิจารณาคดีแบบจารีตนครบาลมาเป็นการไต่สวนพิจารณาคดีในศาลแบบปัจจุบัน

-ทรงโปรดเกล้าฯให้ปรับปรุงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น การประปา การไฟฟ้า การรถไฟ และการไปรษณีย์-โทรเลข
-ทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ

-ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินโดย เสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์ และอินเดีย เพื่อศึกษาการปกครองแบบตะวันตกที่นำมาประยุกต์ใช้ได้ในประเทศตะวันออก เพื่อปรับปรุงการปกครองของไทยให้ทันสมัย โดยทรงแบ่ง ส่วนราชการการบริหาร และราชการส่วนกลางเป็น 12 กระทรวง ทบวง กรม

-ทรงปฏิรูประบบการศึกษามากมายเช่น พระราชทานกำเนิดสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยพระราชปณิธานให้ประชาชนมีโอกาสและมีความเท่าเทียมกันทางการศึกษาดังพระราชดำรัส
"เจ้านายราชตระกูล ตั้งแต่ลูกฉันเป็นต้นลงไป ตลอดจนถึงราษฎรที่ต่ำที่สุด จะให้ได้มีโอกาศเล่าเรียนได้เสมอกัน ไม่ว่าเจ้า ว่าขุนนาง ว่าไพร่ เพราะฉนั้น จึงขอบอกได้ว่าการเล่าเรียนในบ้านเมืองเรานี้จะเป็นข้อสำคัญที่หนึ่ง ซึ่งฉันจะอุตสาห์จัดให้เจริญขึ้นจงได้""

ต่อกันที่ "ท็อป ดารณีนุช" ได้ออกมาโพสต์ถึงพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจของ ในหลวงรัชกาลที่ 5 เป็นแคปชั่นประกอบใต้ภาพว่า

"วันปิยมหาราชตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี ปวงชนชาวไทยล้วนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระปรีชาสามารถยิ่งในการวางรากฐานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจที่สำคัญ 8 อย่าง กลายเป็นรากฐานสำคัญให้กับประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้

พระราชกรณียกิจด้านการไปรษณีย์โทรเลขพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อไปในอนาคต พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการก่อสร้างวางสายโทรเลขสำหรับสายโทรเลขสายแรกของประเทศเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ.๒๔๑๘ จากกรุงเทพฯ - สมุทรปราการ ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร และได้วางสายใต้น้ำต่อยาวออกไปจนถึงประภาคารที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาสำหรับบอกข่าวเรือเข้า - ออก ต่อมาได้วางสายโทรเลขขึ้นอีกสายหนึ่งจากกรุงเทพฯ - บางปะอิน และขยายไปทั่วถึงในเวลาต่อมาสำหรับกิจการไปรษณีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๒๔ มีที่ทำการเรียกว่าไปรษณียาคาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๒๖ หลังจากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมโทรเลขรวมเข้ากับกรมไปรษณีย์ชื่อว่า กรมไปรษณีย์โทรเลข

พระราชกรณียกิจด้านการโทรศัพท์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และพระปรีชาสามารถอย่างมากในการพัฒนาประเทศ ทรงโปรดให้วางสายโทรศัพท์ภายในกรุงเทพฯ ซึ่งใช้เวลา ๓ ปีจึงแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการกับประชาชน และพัฒนามาจนกระทั่งทุกวันนี้พระราชกรณียกิจด้านการพยาบาลและสาธารณสุขพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาประชาชนด้วยวิธีการแพทย์แผนใหม่ เนื่องจากการรักษาแบบเดิมนั้นล้าสมัย ไม่สามารถช่วยคนได้อย่างทันท่วงทีทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายเมื่อเกิดโรคระบาด พระองค์จึงทรงจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้นบริเวณริมคลองบางกอกน้อย อันเป็นที่ตั้งของพระราชวังบวรสถานพิมุข หรือวังหลังโดยได้พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท เป็นทุนเริ่มแรกในการสร้างโรงพยาบาล ให้ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลวังหลัง เปิดทำการรักษาแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๑ต่อมาพระองค์ได้พระราชทานนามโรงพยาบาลแห่งนี้ใหม่ว่าโรงพยาบาลศิริราช (อ่านต่อในเม้นท์)"


ทางด้าน"เหมี่ยว ปวันรัตน์"ได้โพสต์ภาพวาดของเขาที่เป็นภาพ ในหลวงรัชกาลที่ 5 ระบุแคปชั่นสั้นๆว่า "วันปิยะมหาราช ในหลวงรัชกาลที่ ๕"

นอกจากนั้นยังมี "หนุ่ม อรรถพร" นักแสดงที่ยืนยันว่าจะรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปได้ออกมาโพสต์ภาพระบุแคปชั่นว่า

"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ "

รวมถึง"เต๋า สมชาย เข็มกลัด" ก็ร่วมรำลึกนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 5

นอกจากนั้นยังมี ตุ๊ก เดือนเต็ม, ป้าแจ๋ว ยุทธนา และคนบันเทิงอีกหลายคน รวมถึงประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5 ด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย อินสตาแกรม นก สิจัย,ท็อป ดารณีนุช,เหมี่ยว ปวันต์,เต๋า สมชาย,หนุ่ม อรรถพร,แจ๋ว ยุทธนา,ปู ปริศนา,ตุ๊ก เดือนเต็ม
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend