ประกาศตั้งกกต.ประจำอบจ.76แห่งคุมเลือกท้องถิ่น

"คณะกรรมการการเลือกตั้ง" แต่งตั้ง กกต. ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 แห่ง รวม 380 คน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้ง .

23 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (22ต.ค.) นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฎิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กกต.ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ส่งถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งถึงคำสั่ง กกต. ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ.

โดยมีเนื้อหา ระบุว่า กกต.ได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ. แล้ว โดยมีมติให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ. ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.ซึ่งเป็นวันที่ กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง และได้มีคำสั่งแต่งตั้ง กกต.ประจำ อบจ. 76 แห่งๆ ละ 5 คน รวม 380 คน จากบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด 

ขณะเดียวกัน และให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ. จัดประชุมผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.ประจำ อบจ. เพื่อเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธาน และแจ้งผลให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ เพื่อประกาศรายชื่อ กกต. ประจำ อบจ. โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ. จะประกาศให้มีการเลือกตั้ง ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าว นายกิตติพงษ์ ได้มีการแนบบัญชีรายชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.ประจำ อบจ.ทั้ง 76 แห่งไปด้วย