ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ราชกิจจา ประกาศ พ.ร.ฎ. เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563

2.79K 23
ราชกิจจา ประกาศ  พ.ร.ฎ. เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้เรียกประชุมสมัยวิสามัญ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 .

21 ตุลาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2563    โดยระบุข้อความดังนี้ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือโดยที่ขณะนี้ได้มีการปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามพระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งพ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐตามมาตรา ๑๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุม สมัยวิสามัญจึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์