" จุรินทร์"ลุ้นเกิดคณะทำงานสานต่อทางออกประเทศไทย

"จุรินทร์" หวังผลการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ จะถูกต่อยอดไปสู่การมีคณะทำงาน หรือกมธ. เพื่อเป็นเวทีต่อเนื่องในการรับฟังความคิดเห็น และแสวงหาทางออก ย้ำบทบาท "รัฐสภา" คือ การเป็นตัวแทนคนทั้งประเทศ

" จุรินทร์"ลุ้นเกิดคณะทำงานสานต่อทางออกประเทศไทย

 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์   ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์   เปิดเผยว่า  ในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ  พรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นว่า  รัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพในการเสนอขอเปิดด้วยตนเอง เพื่อฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา   และเชื่อว่า การรับฟังความเห็นของสมาชิกเพื่อหาทางออก ตามมาตรา 165 จะได้ถูกดำเนินการ และหากเป็นไปได้อยากเห็นผลข้อสรุปของการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย   นำไปสู่การมีคณะทำงานหรือคณะกรรมาธิการ ที่ประกอบด้วย ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล พรรคร่วมฝ่ายค้าน สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นเวทีต่อเนื่องในการรับฟังความคิดเห็น และแสวงหาทางออกร่วมกัน คิดว่าจะเป็นทางออกของประเทศ  ได้อย่างเป็นรูปธรรม "รัฐสภาควรทำหน้าที่หาทางออกให้กับประเทศ เพราะในระบอบประชาธิปไตยถือเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ ถ้าเป็นเจ้าภาพจะเป็นที่ยอมรับได้  การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการเห็นพ้องในประเด็นที่จะนำไปสู่ทางออกของประเทศโดยเร่งด่วน ส่วนเรื่องของระยะเวลาสิ่งไหนต้องเร็วที่สุด สิ่งไหนต้องปานกลาง หรือสิ่งไหนต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน เป็นเรื่องที่คณะทำงานชุดนี้  จะเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่รวดเร็ว"
" จุรินทร์"ลุ้นเกิดคณะทำงานสานต่อทางออกประเทศไทย

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ   เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการหารือถึงความจำเป็นต่อการใช้ระยะเวลาในการประกาศภาวะฉุกเฉิน  โดยเป็นประเด็นที่ฝายความมั่นคงจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งจะใช้เท่าที่จำเป็น และอยู่ในเงื่อนเวลาที่จำเป็น  ซึ่งฝ่ายความมั่นคงจะร่วมกับนายกรัฐมนตรีในการใช้ดุลยพินิจ โดยนายกรัฐมนตรีปราถนาแล้วว่า จะใช้ในช่วงเงื่อนไขที่จำเป็น 


 "ผมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญหากเป็นไปได้จะนำเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาร่วมพิจารณาด้วยก็ได้ เพราะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ต้องทำโดยเร็วที่สุด และเป็นเรื่องแรกในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ"  นายจุรินทร์    กล่าว 


" จุรินทร์"ลุ้นเกิดคณะทำงานสานต่อทางออกประเทศไทย