"กอ.รมน."เน้นสร้างความมั่นคงสถาบันฯหลักของชาติ

"ผู้บัญชาการทหารบก" เรียกประชุมหน่วยขึ้นตรง "กอ.รมน." วาระพิเศษนัดแรก เน้นเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันฯ ให้ประชาชนได้ตระหนักและเทิดทูนด้วยความจงรักภักดี

19 ตุลาคม 2563 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) แถลงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. (วาระพิเศษ) เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติงานจาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะ รอง ผอ.รมน.โดยพล.อ.ณรงค์พันธ์ ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญหลายเรื่อง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการเสริมสร้างให้ประชาชน ได้ตระหนักและเทิดทูนพิทักษ์รักษา พระบรมเดชานุภาพ ด้วยความจงรักภักดี ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน ว่า กอ.รมน. จะเป็นองค์กรสนับสนุนการแก้ปัญหาภัยคุกคาม ที่ส่งผลกระทบกับความมั่นคงในทุกมิติ รวมถึงการสร้างความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การสนับสนุนโครงการพระราชดำริ และโครงการจิตอาสาพระราชทาน การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติด การสร้างการตระหนักรู้ และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการรักษาป่า แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งเป็น "วาระแห่งชาติ"นอกจากนี้ พร้อมวางแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจัดการกับภัยพิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำหรับการดำเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัด ต้องมีศักยภาพในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้อง ลดความขัดแย้งขณะเดียวกัน ยังมีการเร่งรัดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ กอ.รมน.ดิจิทัล ที่มี "ระบบฐานข้อมูลกลาง" โดยเน้นให้ความสำคัญกับการเตรียมการเป็น "ศูนย์กลางข้อมูลด้านความมั่นคง" ของประเทศ เพื่อบริหารจัดการความมั่นคงองค์รวม ให้มีความพร้อมและร่วมพัฒนาประเทศ ในด้านต่างๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.รมน. ได้มอบแนวทางการปฏิบัติงานไว้ โดยต้องเป็นหน่วยงานบูรณาการกับทุกกระทรวง เป็นกลไกที่พร้อมจะร่วมมือในการทำงานแก้ปัญหาของกระทรวงต่างๆอย่างเป็นระบบ

"กอ.รมน."เน้นสร้างความมั่นคงสถาบันฯหลักของชาติ