ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ผบ.ตร. ออกคำสั่ง ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ รอบจุดชุมนุม

5.84K 0
ผบ.ตร. ออกคำสั่ง ห้ามใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ รอบจุดชุมนุม

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกคำสั่งล่าสุด ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่ รอบจุดชุมนุม (ถนนเพลินจิต-ราชดำริ-พระราม 1)

16 ตุลาคม 2563 คำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 2/2563 เรื่อง ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม อาคาร หรือสถานที่

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นั้น

เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยประชาชน และมิให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 และข้อ 4 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และข้อ 5 แห่งประกาศตามมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

(1) ถนนเพลินจิต จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกชิดลม

(2) ถนนราชดำริ จากแยกประตูน้ำ ถึงแยกราชดำริ

(3) ถนนพระรามที่ 1 จากแยกราชประสงค์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า

ข้อ 2 ห้ามใช้หรือเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างเวลา 15.00 ถึง 02.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือใช้ในภารกิจของทางราชการ

(1) สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสราชดำริ และสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม

(2) ทางเชื่อมระหว่างตึกหรือทางเดินระหว่างอาคารสูง (Skywalk) ตั้งแต่บริเวณรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามถึงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพลินจิต

(3) ท่าเรือประตูน้ำและท่าเรือชิดลม ทั้งสองฝั่ง

ข้อ 3 มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล สั่งการ และมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควร เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ / หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend