ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน

2.10K 41
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ห้ามชุมนุมเกิน 5 คน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระบุว่า ห้ามมชุมนุมเกิน 5 คน

ตามที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตห้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นั้น เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเ้ฉนิที่มีความร้ายแรงนี้ยุติลงได้โดยเร็ว และปป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการมในสถานการณ์ฉุกเฉิน ..2548 นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ที่ใด ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

2 ห้ามเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด รวมตลอดทั้งข้อมูลบรรดาที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในทั่วราชอาณาจักร

ข้ 3 ห้ามใช้เส้นทางคมนคม หรือยานพาหนะ หรือให้ใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะโดยมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด


ข้3ห้ามใช้เส้นทางคมนคมหรือยานพาหนะหรือให้ใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะโดยมีเงื่อนไขทั้งนี้ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด

ข้อ4ห้ามใช้เข้าไปหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่ใดและให้ออกจากอาคารหรือสถานที่ใดทั้งนี้ตามที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบประกาศกำหนด

ข้อ5ในกรดำเนินการตามข้อ1ถึงข้อ4หัวหน้าผู้รับผิดชอบจะกำหนดงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไปในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่เห็นสมควรเพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศวันที่15ตุลาคม..2563

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ขอบคุณข้อมูล : ราชกิจจานุเบกษา

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend