ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

หนึ่งในพระราชกรณียกิจ ตอน "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"

486 35
หนึ่งในพระราชกรณียกิจ ตอน พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ เป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ทั้ง 9 หนึ่งในนั้นคือ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย"

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยใฝ่รู้และทรงศึกษาอย่างจริงจัง ทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ของต่างประเทศมาศึกษา ตลอดจนความรู้ทางวิทยาศาสตร์แผนใหม่ เข้ามาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างระมัดระวัง และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ของประเทศ ซึ่งเราสามารถเห็นได้จากการนำเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ มาใช้พัฒนาและประยุกต์งานด้านต่าง ๆ ในพระราชกรณียกิจของพระองค์

ทั้งนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ พระวิสัยทัศน์ และพระวิริยะอันสูงส่งที่ทรงศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาประเทศ อันนำมาซึ่งความเจริญ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างมากมายมหาศาล

19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์สำคัญอีกเรื่องหนึ่งของไทย จากการศึกษาและค้นพบวิธีการทำฝนเทียมสูตรใหม่ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงควบคุมบัญชาการและอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่เป็นครั้งแรกของโลก ณ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยใช้สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นฐานปฏิบัติการ และก็ประสบความสำเร็จฝนตกตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ สร้างความประทับใจและยินดีแก่คณะผู้แทนรัฐบาลสิงค์โปร์ และผู้เฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท ในวันนั้นเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ได้มีมติว่า ให้ความเห็นชอบพระราชทานพระบรมราชานุญาตเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปีเป็น "วันเทคโนโลยีของไทย"


การทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีย่างต่อเนื่อง ก่อกำเนิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ

โครงการแกล้งดิน เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

โครงการหญ้าแฝก เทคโนโลยีป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

โครงการแหลมผักเบี้ย เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

โครงการคลองลัดโพธิ์ เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม

ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงงาน ภาพที่เราเห็นจนชินตา จากทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยาก

เมื่อพบปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร พระองค์จะทรงนำกลับมาขบคิดหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการปัญหานั้น ๆ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend