ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ชวน"อัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 เตือนสติให้ส่งเสริมคนดี

1.48K 16
ชวนอัญเชิญพระบรมราโชวาท ร.9 เตือนสติให้ส่งเสริมคนดี

"ชวน หลีกภัย" บรรยายพิเศษ "ธรรมาภิบาล" เตือนสตินักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ

10 ตุลาคม 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ "ธรรมาภิบาล : หัวใจการบริหารในแบบประชาธิปไตย" หลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 10 (ปนป.10) โดยมี นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และ น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมรับฟังการบรรยาย

โดยนายชวน กล่าวว่า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยนี้ ต้องการที่จะสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อให้เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติ ให้มีความก้าวหน้ายั่งยืน สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาสมัยใหม่ ซึ่งหัวข้อที่มาบรรยายวันนี้ (10ต.ค.) เห็นว่าเป็นหัวข้อที่จะทันสมัยตลอดไป เนื่องจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม บ้านเมือง เกิดจากการขาดการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ

ทั้งนี้ เนื่องจากในโลกของความเป็นจริง ผู้คนในสังคมย่อมมีดีและไม่ดีปะปนกัน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 ความว่า

"... ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวแก่คณะลูกเสือในโอกาสอื่นมาแล้วว่า การลูกเสือนั้นเป็นกิจการที่ผู้ใหญ่จัดขึ้นสำหรับเด็ก เพี่อชักจูงและฝึกฝนให้เติบโตเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ และเป็นผู้สามารถเหมาะสมที่จะอยู่ในสังคม ดังนั้น จึงเป็นที่เข้าใจและเป็นที่หวังว่า ต่อไปข้างหน้าลูกเสือจะเป็นคนสำคัญของชาติ คือจะเป็นผู้บริหารปกครองบ้านเมืองได้ ขอให้ลูกเสือทราบถึงสิ่งสำคัญในการปกครองไว้ว่า ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ลูกเสือทุกคนจงหมั่นฝึกฝนตนเองให้มาก เพื่อให้พร้อมและให้เหมาะแก่การภาระหน้าที่อันจะมีมาข้างหน้านั้น ..."

โดยข้อความนี้พระองค์รับสั่งแก่เยาวชน เมื่อวันหนึ่งลูกเสือโตเป็นผู้ใหญ่ขอให้ระลึกว่าบ้านเมืองมีทั้งคนดีและไม่ดี ไม่ใช่ของแปลกอะไร เพราะว่าในหมู่มนุษย์นั้น ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้น นักศึกษาทุกคน ก็เป็นคนรุ่นใหม่จึงควรจะตระหนักในแง่มุมนี้เช่นกัน


ส่วนหลักธรรมาภิบาล "Good Governance" หรือ "การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" ซึ่งมีอยู่ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่าแต่มีอีกหนึ่งข้อที่อยากให้เพิ่มเติมคือ หลักความเกรงใจ เพราะประเทศไทยเคยชินกับคำว่าเกรงใจ จนบางครั้งก็ยอมทำในสิ่งที่ผิด เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทั้งๆ ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ถูกต้อง ก็เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม และที่สำคัญเกิดความเสียหายกับตนเอง เพียงเพราะต้องทำตามเพราะความเกรงใจหลักธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ จึงเป็นแนวคิดสำคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบัน โดยเฉพาะในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดในโลกมีผลกระทบถึงกัน โดยเฉพาะผ่านการติดต่อสื่อสาร การดำเนินกิจกรรมในที่หนึ่ง มีผลกระทบต่ออีกที่หนึ่ง เช่น การพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองได้มุ่งให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น หากจะให้ประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งดำเนินธุรกิจ หรือปฏิบัติราชการต่างๆ โดยไม่ให้ความสนใจถึงเรื่องของสังคม ประชาชน และสิ่งแวดล้อมจึงเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป การมีการบริหารจัดการที่ดีจึงเข้ามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและเริ่มมีการนำไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ หลักประชาธิปไตยก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน เพราะการที่นักการเมืองเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนโดยมีบทบาทต่าง ๆ นั้น ก็หาใช่ว่าจะสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเสมอไป เนื่องจากมีการใช้ระบบธุรกิจการเมือง ซึ่งมองการเมืองเป็นธุรกิจใช้เงินซื้อทุกอย่างที่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการได้มาซึ่งอำนาจ ซื้อตัวนักการเมือง พรรคการเมืององค์กรต่างๆ มวลชน กระบวนการยุติธรรม สื่อมวลชน และซื้อเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับทำให้องค์กรทั้งหลายที่เป็นกลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบการใช้อำนาจตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม แนวทางประชาธิปไตยจึงถูกบิดเบือนไป แม้ว่าการบริหารบ้านเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยของไทย จะมีการพัฒนาไปได้ดีเพียงใด ก็ย่อมขึ้นอยู่ทุกภาคส่วนนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติอย่างจริงจัง หลักธรรมาภิบาลจึงมีความสำคัญและเป็นหัวใจของการบริหารแบบประชาธิปไตย หากทุกภาคส่วนเคารพกฎหมาย มีความสุจริต รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง ไม่สนับสนุนนักการเมืองที่ใช้วิถีทางที่ไม่สุจริต สนับสนุนให้คนดีขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง เคารพกฎหมายของบ้านเมือง ก็จะทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยฝังรากลึกอย่างมั่นคงในสังคมไทยได้สำเร็จ

ขณะเดียวกัน แต่ถ้าประชาชนไม่สนใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ยอมรับได้ในการทุจริตคอรัปชั่นในแวดวงต่างๆ หรือเห็นว่าการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เป็นสิ่งที่ปกติธรรมดาในสังคม การปกครองและการบริหารกิจการบ้านเมือง ก็ไม่สามารถดำเนินไปตามหลักนิติธรรมได้ ซึ่งการเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในฐานะที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ประธานสภา สถาบันพระปกเกล้าก็ได้ขอให้สถาบันพระปกเกล้า เพิ่มหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ หนึ่งข้อ นั่นคือขอให้บุคคลที่สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร จะต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

"อยากให้สถาบันพระปกเกล้าได้ผลิตนักศึกษาที่เป็นคนเก่ง และเป็นคนดีด้วย ดังนั้น ในฐานะที่นักศึกษาเป็นคนยุคใหม่ ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต จึงขอเน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นพื้นฐานความคิดของทุกคนด้วยเช่นเดียวกัน" นายชวน กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend