ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"บิ๊กป้อม" ลุย ช่วยชาวบ้านสมุทรสงครามแก้ยากจน

74 0

"บิ๊กป้อม" ลุย ช่วยชาวบ้านสมุทรสงครามแก้ยากจน เหลื่อมล้ำ เน้นใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า : TPMAP เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจนให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่โดยการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลจากระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) ณศากลางจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในการลงพื้นที่รองนายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน กระบวนการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงครามณ ห้องประชุม แม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยมี ผวจ.สมุทรสงครามให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดในภาพรวมผู้แทน สภาพัฒน์ฯ กล่าวความเป็นมาการแก้ไขปัญหาความยากจน  ผู้นำชุมชน (อำเภอละ 1คน) และครัวเรือนเป้าหมายพูดถึงการได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดสมุทรสงครามต่อจากนั้น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสรุปผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนในภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชน

โดยได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่โดยการใช้ระบบTPMAP เพื่อให้การดำเนินช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการขจัดและแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชาชนในประเทศนำไปสู่การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ในการประชุมดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ขอนแก่น เชียงราย นครพนมนครศรีธรรมราช และอุทัยธานีได้มีการนำเสนอตัวอย่างการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำในระดับพื้นที่รองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะกับประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากข้อมูลในระบบTPMAP ระบบ TPMAP เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อเป็นระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) สำหรับบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัยแบบชี้เป้าซึ่งครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำ ซึ่งระบบ TPMAP สามารถใช้ระบุปัญหาความต้องการในการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยได้และในระดับบุคคลครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ รวมทั้งปัญหาความยากจนในมิติต่างๆ ทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ได้มากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายหรือโครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้อย่างตรงจุด 

ดังนั้น ระบบ TPMAP จึงเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายชิ้นแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้งในครัวเรือนและบุคคลส่งผลให้หน่วยงานระดับนโยบายและระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดลำดับความสำคัญของครัวเรือนและบุคคลที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์(Evidence Base) ซึ่งข้อมูลจาก TPMAP มาจากฐานข้อมูลที่หลากหลายโดยอาศัยข้อมูลขจากเลขบัตรประชาชน๑๓ หลักมายืนยัน


พลเอก ประวิตร ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP ในดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ร่วมมือกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาคนทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งพัฒนาความถูกต้องและครอบคลุมของข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนทุกพื้นที่เขตเมืองของประเทศไทย  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการให้การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติยกร่างคำสั่งที่เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมกับหน่วยงานและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ พัฒนาระบบ TPMAP ให้มีข้อมูลและประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมมิติการแก้ปัญหาความยากจนและมิติการพัฒนาต่างๆ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์