ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"บิ๊กป้อม" ผลักดันกลไกความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติ

120 0
บิ๊กป้อม ผลักดันกลไกความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) พร้อมด้วยคณะกรรมการ สกมช. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันนี้ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมในวันนี้มีประเด็นพิจารณา ที่สำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการตามที่กฎหมายไซเบอร์กำหนดคือ เรื่องการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ซึ่งถือเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำคัญในห้วงแรกของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่ผ่านมาในห้วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2563 ในการเตรียมการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กกม.) ภารกิจจัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรา 13 ตามอำนาจหน้าที่ของ กกม. มีการจัดทำกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และจัดทำแนวทางกำหนดหลักเกณฑ์บริการที่จัดเป็นบริการที่สำคัญ (Critical Services) และ หน่วยงานควบคุมกำกับหรือดูแลหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ 

ทั้งมีการเตรียมการตามหน้าที่และอำนาจของของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (กบส.) อาทิ จัดทำร่างกรอบโครงสร้างและอัตรากำลัง จัดทำร่างแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณปี 2564 - 2565 ในการขอทุนประเดิมจัดทำร่างคำขอจัดกลุ่มองค์การมหาชนของ สกมช.จัดทำร่างข้อบังคับ กบส. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล และจัดทำร่างข้อบังคับ กบส. ว่าด้วยการบริหารงานการเงิน บัญชี งบประมาณ และทรัพย์สิน และภารกิจที่สำคัญอีกด้านการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติ 

ส่วนที่เป็นนโยบายและแผนระดับชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำแผนตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ร่าง) นโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ร่าง) นโยบายบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ร่าง) ประมวลแนวทางปฏิบัติ และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษากรอบแนวคิดและยกร่างเนื้อหา 

ทั้งนี้จะได้นำเสนอเพื่อขอรับความเห็น ข้อเสนอแนะในโอกาสถัดไป สำหรับกฎหมายลำดับรอง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินขั้นตอนการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

ในส่วนการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จะมาจากการสรรหาและมีการกำกับการปฏิบัติงานโดยให้มีตัวชี้วัด เป้าหมายของการปฏิบัติหน้าที่ ทุกกระบวนการ 

สำหรับประธานกรรมการสรรหาฯ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การสรรหาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยให้กรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 พิจารณา เห็นชอบผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ จำนวน 2 ราย และได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ได้รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และแนวคิดที่เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติทั้ง 2 ราย และได้มติที่ประชุม ดังนี้ 

ผลการคัดเลือกครั้งนี้มีมติให้ พลโท ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ โดยจะได้นำเสนอต่อคณะ กมช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อพิจารณาดำเนินการและแต่งตั้งเลขาธิการ ตามมาตรา 9 (7) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานประธานการประชุม กล่าวว่าในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นการสร้างและผลักดันความคืบหน้าในการขับเคลื่อนกลไกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศกล่าวคือการแต่งตั้งเลขาธิการ เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อน สกมช.และทำหน้าที่ที่กฎหมายไซเบอร์กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

และขอให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธาน กบส. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาว่าจ้างเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อให้สามารถเข้าปฏิบัติงานได้โดยเร็ว และผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในวันนี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend