ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โปรดเกล้าฯเลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ "พล.อ.อภิรัชต์-พ.ต.อ.ณรัชต์" เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง

375 0
โปรดเกล้าฯเลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ พล.อ.อภิรัชต์-พ.ต.อ.ณรัชต์ เป็นรองเลขาธิการพระราชวัง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ "4 รองเลขาธิการพระราชวัง" นำโดย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ และพ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศการเลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้นและปรับโอนข้าราชการทหารและพลเรือน เป็นข้าราชการในพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้น และปรับโอนข้าราชการทหารและพลเรือน เป็นข้าราชการในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อน ระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้น และปรับโอนข้าราชการทหารและพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ ดังต่อไปนี้

๑. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๐ ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๑ หมายเลข ๔

๒. พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๐ ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๑ หมายเลข ๕

๓. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๑ หมายเลข ๖


๔. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๑ หมายเลข ๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์