ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คว้ารางวัลธรรมาภิบาล อปท.ปี 2563

598 2
คว้ารางวัลธรรมาภิบาล อปท.ปี 2563

รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ให้แก่เทศบาลตำบลหัวนา จ.หนองบัวลำภู พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 1,000,000 บาท

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกในประเภทต่างๆ เข้ารับรางวัล จำนวน 54 แห่ง และรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบสุดท้าย จำนวน 62 แห่ง และรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินรอบสถาบันการศึกษา 103 แห่ง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

โดยนายสานิตย์ สมณะ นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา จ.หนองบัวลำภู ได้รับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการ ที่ดี ปี63 เทศบาลตำบลประเภททั่วไป ระดับชมเชย รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท โดยรางวัลดังกล่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลแต่ละแห่งจะต้องผ่านการคัดเลือก  ตามเกณฑ์ชี้วัดที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผ่านการตรวจสอบความโปร่งใสจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ป.ป.ช สำนักงาน ป.ป.ท. และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  มีธรรมาภิบาล และมีผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นที่ส่งผลให้การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

       โดยรางวัลดังกล่าวคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ชี้วัดและแนวทางการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับรางวัลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทดีเลิศ  2. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น 3. เทศบาลตำบล ประเภทโดเด่น  4. องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทโดดเด่น 5.องค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภททั่วไป 6. เทศบาลขนาดใหญ่ประเภททั่วไป 7. เทศบาลตำบลประเภททั่วไป และ 8. องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป


เรื่องโดย อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์ | ภาพโดย อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend