ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"บิ๊กป้อม"สั่งรักษาผลประโยชน์ท้องทะเลไทย

74 0

บิ๊กป้อม ถกคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ย้ำทุกหน่วยงานมุ่งรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พร้อมช่วยกันลดผลกระทบโรคอุบัติใหม่ โควิด- 19

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ประธาน นปท.) ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เข้าร่วมการประชุม และมี พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุม ได้รับทราบความคืบหน้าในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินการตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558-2564)

และรับทราบการประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รวมถึงการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะต่อไป ซึ่งจะมีความสอดคล้องและต่อเนื่องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับปัจจุบัน อันจะนำไปสู่เป้าหมายประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง โดยมีผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่ประชุมมีมติ เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่ โดยให้ สมช. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการไปปรับปรุงแก้ไข และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

พลเอก ประวิตร กล่าวย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการขับเคลื่อนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ อาทิ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการสอดรับกัน ทั้งภารกิจที่ดำเนินการอยู่บนบกและในทะเล ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend