ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

บัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายงบปี 63 ให้ได้ตามเป้า

196 4
บัญชีกลางเร่งเบิกจ่ายงบปี 63 ให้ได้ตามเป้า

กรมบัญชีกลาง เผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ปี 63 พร้อมสนับสนุนส่วนราชการ ให้เร่งใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หลังเบิกจ่ายแล้ว 2.86 ล้านล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท คิดเป็น 89.41%

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 (1 ต.ค. 62 11 ก.ย. 63) งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว 2,861,087 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.41 โดยจำแนกเป็น รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ใช้จ่ายแล้ว 425,332 ล้านบาท ของวงเงิน 529,771 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.29 และรายจ่ายประจำ ใช้จ่ายแล้ว 2,424,9131 ล้านบาท ของวงเงิน 2,608,073 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.98


โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวต่อว่า จากการพิจารณาการใช้จ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ มีผลบังคับใช้ พบว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณของปี 2563 มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาการใช้จ่ายเงินที่เท่ากันตั้งแต่ พ.ร.บ. งบประมาณฯ ประกาศใช้ในแต่ละปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้สามารถใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.64 ของวงเงินรายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) ในขณะที่สัดส่วนดังกล่าวของปีงบประมาณ 2562 และ 2561 คิดเป็นร้อยละ 64.88 และ 64.65 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลจากการที่กรมบัญชีกลางให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยได้ออกหนังสือเวียนแจ้งซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และมีการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ผ่านคณะทำงานเฉพาะกิจในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งในส่วนกลางและคลังจังหวัดในส่วนภูมิภาค จำนวน 77 ชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง ตลอดจนกำหนดแนวทางต่าง ๆ เพื่อลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง เน้นความรวดเร็วของขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งเร่งพิจารณาข้ออุทธรณ์ร้องเรียน เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 กรมบัญชีกลางสามารถตอบเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนจำนวนกว่า 2,600 เรื่อง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 121,700 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการได้รวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 40 นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงานให้มากขึ้น

"กรมบัญชีกลางพร้อมสนับสนุนส่วนราชการ โดยเตรียมความพร้อมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน และให้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จตามกำหนด กรณีงบประมาณก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 และกรณีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต้องขอกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปี ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไป โดยกรมบัญชีกลางได้กำชับให้คณะทำงานเฉพาะกิจฯ และคลังจังหวัด ให้คำแนะนำ ปรึกษา เพื่อให้การ ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนแล้วเสร็จทุกรายการภายในสิ้นปีงบประมาณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าส่วนราชการจะสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด อันจะส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจต่อไป" โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์