ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย

19.40K 40
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย

18 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ .

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายทหารรับราชการ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ

ดังต่อไปนี้

กระทรวงกลาโหม

๑. พลเอก นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป

สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๒. พลเอก ชูชาติ บัวขาว รอง ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๓. พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

๔. พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม

๕. พลเอก สมควร ทองนาค ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อานวยการสานักงบประมาณกลาโหม

๖. พลโท สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อานวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๗. พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด ผู้อานวยการสานักงบประมาณและการเงินสานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาปลัดกระทรวงกลาโหม

๘. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผู้ทร ง คุณวุฒิพิเ ศ ษก อง ทัพบ ก เ ป็นผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกลาโหม

๙. พลโท วรวิช มลาสานต์ ร อ ง เ จ้า ก ร ม เ ส มีย น ต ร า เ ป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

อ่านฉบับเต็ม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์