18 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ .

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้นายทหารรับราชการ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ
ดังต่อไปนี้
กระทรวงกลาโหม๑. พลเอก นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไปสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม๒. พลเอก ชูชาติ บัวขาว รอง ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม๓. พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม๔. พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม๕. พลเอก สมควร ทองนาค ที่ปรึกษาพิเศษสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อานวยการสานักงบประมาณกลาโหม๖. พลโท สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อานวยการสร้างอาวุธศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม๗. พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด ผู้อานวยการสานักงบประมาณและการเงินสานักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาปลัดกระทรวงกลาโหม๘. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผู้ทร ง คุณวุฒิพิเ ศ ษก อง ทัพบ ก เ ป็นผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนกลาโหม๙. พลโท วรวิช มลาสานต์ ร อ ง เ จ้า ก ร ม เ ส มีย น ต ร า เ ป็น เจ้ากรมเสมียนตราอ่านฉบับเต็ม

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย