ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"บิ๊กป้อม" เร่ง ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

99 4

"บิ๊กป้อม" เร่ง ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในทุกมิติ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ ที่เป็นแกนหลักของการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พลเอกประวิตรกล่าวว่าการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมที่สืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 19ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการประชุมหารือระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า SDGsการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนนับเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความครอบคลุมกับทุกมิติของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารราชการแผ่นดิน

รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นแกนหลักของการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่กรรมการทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่าปัจจุบันประเทศประสบกับความท้าทายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่อย่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภัยธรรมชาติต่าง ๆอย่างวาตภัยและอุทกภัย รวมทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง อย่างความเหลื่อมล้ำและความไม่เท่าเทียมกันในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดได้ดำเนินมาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกซึ่งความท้าทายเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้กรรมการทุกท่านให้ความสำคัญร่วมกันคิดร่วมกันสร้างประเทศให้ไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตข้างหน้า


ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในกพย. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพย.และความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อน SDGs และเห็นชอบการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก (Goal) และ 169 เป้าหมายย่อย(Target)

ทั้งนี้ในเป้าหมายย่อยที่ยังมีความคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน ขอให้เป็นไปตามที่ฝ่ายเลขาฯเสนอที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ ประสานหน่วยงานรับผิดชอบฯดำเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจ และรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการฯทราบเป็นระยะพร้อมเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ท้ายสุด พลเอกประวิตร กล่าว ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และหวังว่าผลการประชุมในครั้งนี้จะทำให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์