ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ครม.เคาะตั้ง "ผู้ว่าฯ-ผู้ตรวจราชการ" 26 ตำแหน่ง

5.36K 14
ครม.เคาะตั้ง ผู้ว่าฯ-ผู้ตรวจราชการ 26 ตำแหน่ง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแต่งตั้ง "ผู้ว่าฯ-ผู้ตรวจราชการ" รวม 26 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่ทรงโปรดเกล้าฯ .

(8 กันยายน 2563) ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง ในสังกัดสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการกระทรวง โดยพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เสนอ ครม.พิจารณาแต่งตั้งเป็นวาระจร รวม 26 ตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ทรงโปรดเกล้าฯ สำหรับบัญชีรายชื่อผู้ที่ขอให้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 26 ราย มีดังนี้

1.ให้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดลําพูน สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง

2.ให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวง

3.ให้ นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ตําแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารระดับต้น) สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง

4.ให้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง

5.ให้ นายชาธิป รุจนเสรี ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง

6.ให้ นายโชคดี อมรวัฒน์ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดแพร่ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง

7.ให้ นายปริญญา โพธิสัตย์ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดระยอง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง

8.ให้ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดพิษณุโลก สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง

9.ให้ นายภาสกร บุญญลักษม์ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดเชียงราย สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง

10.ให้ นายภิรมย์ นิลทยา ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 4


11.ให้ นายภูสิต สมจิตต์ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง

12.ให้ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง

13.ให้ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดชุมพร สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดชุมพร สํานักงานปลัดกระทรวง

14.ให้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดตรัง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตรัง สํานักงานปลัดกระทรวง

15.ให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด นราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง

16.ให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ตําแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง (นักบริหาร ระดับต้น) กรมการปกครอง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดแพร่ สํานักงานปลัดกระทรวง

17.ให้ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวง

18.ให้ นายวีระชัย นาคมาศ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดอ่างทอง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด มุกดาหาร สํานักงานปลัดกระทรวง

19.ให้ นายสิธิชัย จินดาหลวง ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดลําปาง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด แม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวง

20.ให้ นายชลธี ยังตรง ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัด นนทบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดยโสธร สํานักงานปลัดกระทรวง

21.ให้ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด ระนอง สํานักงานปลัดกระทรวง

22.ให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดลําพูน สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัด ลําพูน สํานักงานปลัดกระทรวง

23.ให้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสุโขทัย สํานักงานปลัดกระทรวง

24.ให้ นางศิวพร ยั่วสวัสดิ์ ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู สํานักงานปลัดกระทรวง

25.ให้ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัดนครปฐม สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอ่างทอง สํานักงานปลัดกระทรวง

26.ให้ นายผล ดําธรรม ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับต้น) จังหวัด ชลบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง เป็นต้นไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์