ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

13.0K 68
ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตัวยเหตุพิเศษ เนื่องต้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตะหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ซึ่งแก้ไขพิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนั้น

สถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักอาศัยยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและเดินทางไปหลายสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานศึกษาในการนี้ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2563

โดยให้นักเรียนทบทวนความรู้จากที่บ้าน ทั้งนี้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึษา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในภาระงานที่เร่งด่วน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางกมัยธร สัจจาผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend