ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

ก.ล.ต. เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

861 7
ก.ล.ต. เสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีมติเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนให้เป็นการออมที่รองรับการเกษียณมากยิ่งขึ้น

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า  ที่ประชุม ก.ล.ต.ได้เสนอหลักการการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 เพื่อเพิ่มศักยภาพ PVD ให้รองรับการเกษียณของลูกจ้างและช่วยผลักดันให้แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ


ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบในการประชุม  ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563โดยมีหลักการสำคัญ 4 ด้าน  ประกอบด้วย 

1. สนับสนุนให้นายจ้างที่มี PVD เป็นสวัสดิการอยู่แล้วจัดให้ลูกจ้างสมัครเป็นสมาชิกได้โดยอัตโนมัติเว้นแต่ลูกจ้างจะปฏิเสธ 

2.ส่งเสริมกลไกที่ช่วยให้สมาชิกมีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมโดยกำหนดให้กองทุนเลือกนโยบายการลงทุนให้แบบอัตโนมัติสำหรับสมาชิกที่ไม่เลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเองที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของสมาชิกเช่น อายุ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพ PVD เช่นการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองสมาชิกให้ได้รับความเป็นธรรม โดยกำหนดคุณสมบัติบทบาทหน้าที่ ของคณะกรรมการกองทุน การแจ้งให้สมาชิกทราบถึงความเพียงพอของเงินออมโดยการนำเสนอการคาดการณ์เงินออมยามเกษียณการกำหนดมาตรฐานข้อบังคับและการรับจดทะเบียน PVD เพื่อลดภาระกับภาคเอกชนและการเพิ่มความยืดหยุ่นในการออมให้ลูกจ้าง

4.การพัฒนา PVD เพื่อรองรับร่างพ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ ซึ่งเป็นกองทุนการออมภาคบังคับของแรงงานภาคเอกชนในระบบ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์